Území MAS Blanský les - Netolicko

Zveřetice – návesní kaple

Název objektu:Zveřetice – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Babice
Katastrální území:Zvěřetice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:4m x 6m
Konstrukce:zdivo
Nápis:ANNOO MDCCCXX
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1820
Mobiliář (existuje-li):nepřístupný
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:36333/3-3598
Stav památky:Po rekonstrukci

Detailní popis: Selské baroko, barva žlutá , bílé římsy a štukové ozdoby, sokl šedý, ve zvoničce zvon, vesnická památková rezervace. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k jihu. V ose vstupní severní stěny je prolomen segmentový vstup rámovaný hladkou šambránou, klenák oddělen diamantovanou obdélnou římsou přecházející i na špaletu, hlavní klenák lichoběžníkový volutový. Nad vstupem je umístěna štuková vavřínová girlanda. Plochu průčelí zdobí bohatá štuková výzdoba. Stěnu člení dva kanelované pilastry zakončené vysokou profilovanou římsovou hlavicí, nesoucí kladí. Kladí tvoří několik krátkých kanelovaných pilastrů, mezi nimi obdélné pole vyplněné reliéfním kruhovým terčem. Stěnu a kladí ukončuje vysoká profilovaná korunní římsa, několika vrstvá. Spodní vrstva zubořezová, další vrstvy profilované, zalomené nad krajními pilastry. Římsu kryjí tašky, zpoza římsy vyrůstá zdobený mírně převýšený volutový štít. Ve středu štítu je prolomen valený otvor do krovu, rámovaný hladkou šambránou, jednoduché římsy v úrovni parapetu a paty klenáku, lichoběžníkový hlavní klenák. Střed štítu vymezují kanelované lizeny spojené zubořezovým pásem. Ve vzniklém rámu je štukový letopočet ANNOO MDCCCXX (patrně rok vzniku původní stavby). Po stranách rámu vyplňují plochu štítu lichoběžníková pole kopírující tvar štítu, v rozích geometrická voluta. Vrchol štítu zdobí reliéfní štítové pole zdobené štukovou hvězdou. Z vrcholu štítu vyrůstá ploše obdélná zvonice otevřená úzkým valeným prostupem, zakončená trojúhelníkovým štítem. Na čelním štítu letopočet 1881, patrně rok úpravy kaple do dnešní podoby. Boční stěny hladké, ukončené profilovanou podstřešní římsou. Odsazeným zaobleným nárožím je připojena boční stěna, vymezená lizenovým rámem se zdvojenými vertikálami. Ve středu stěny je otevřeno valené okno se štukovu šambránou, klenák oddělen obdélnou římsou, lichoběžníkový hlavní klenák, vnější strana šambrány zvýrazněna. Parapetní římsa a štukové obdélné pole. Boční stěnu ukončuje vysoká profilovaná postřešní římsa, přecházející i na stěnu závěru. Stěna závěru připojena rovněž odsazeným zaobleným nárožím, plocha stěny hladká nečleněná, ukončená zmíněnou korunní římsou krytou taškami. Zpoza římsy vyrůstá obloučkový štít rámovaný úzkým štuovým rámem, ve středu kruhové reliéfní pole s malým čtvercovým otvorem do krovu, vrchol štítu oddělen hladkou římsou. Hrany obou štítů kryty taškami, sedlová střecha krytá jednoduše kladenými taškami bobrovkami. Kaple stojí na velmi nízkém rozšířeném soklu. Interiér kaple obdélný s trojbokým závěrem, plochostropý, strop oddělen mírně vysazeným fabionem. Strop hladký, nezdobený. Boční stěny prosvětluje valený okenní výklenek s rozestupujícími se hlubokými špaletami a výrazně šikmým parapetem. V síle zdiva je osazen dřevěný okenní rám uzavřený dřevěnými žaluziemi, zaklenutí paprskovitě dělené. Na vstupní stěně velký segmentový vstup s rozestupujícími se špaletami, uzavřený dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Stěny závěru hladké, kolmá stěna bez členění, u paty vyzděna tumbová oltářní menza. Ve zkosených stěnách velké půlkruhové niky s konchou, zdobené nástěnou malbou sv. Anny vyučující Pannu Marii (vlevo) a sv. Floriána (vpravo). Malby snad nahradily sochy téhož námětu. Na podlaze cihlová dlažba.