Území MAS Blanský les - Netolicko

Záboří – návesní kaple

Detailní popis: Kaple sv. Kříže uprostřed návsi v Záboří, selské baroko.Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k východu. V ose západního průčelí je prolomen obdélný, segmentově zaklenutý vstup bez ostění, v síle zdiva dozděný do menšího obdélníka, osazeného na vnitřním líci jednokřídlými dřevěnými výplňovými dveřmi. Plochu průčelí vymezuje na nárožích úzký lizenový rám, jehož horizontála má podobu zubořezu, přímo navazujícího na profilovanou podstřešní římsu, obíhající celou hmotu kaple. Nad segmentem vstupu je umístěn výrazný volutový kanelovaný klenák, z něhož esovitě do stran vyrůstají štukové úponky, ukončené monstrancí (vpravo) a ciboriem (vlevo). Střed vyplňuje štukový christogram. Na zmíněnou podstřešní římsu, krytou taškami, navazuje typický mírně převýšený obloučkový štít, jehož střed vymezuje obdélný lizenový rám. Uprostřed rámu je umístěno slepé štukové zúženě půlkruhově okno, jehož zaklenutí doprovází čabrakový závěs. Výzdobu rámu doplňujíštukové rozety v horních rozích a uprostřed dolní strany. Rám nahoře ukončuje profilovaná římsa, oddělující vrchol štítu, zdobený letopočtem MDCCCXXXXI, rozetou a čabrakami. Štukové rozety zdobí rovněž spodní rohy celého štítu. Hranu štítu, krytou taškami, rámuje úzká obvodová lizena, z vrcholu štítu vyrůstá malý dvouramenný kříž s konci ramen ve tvaru lipového listu s prázdným středem. Boční stěny jsou hladce omítnuté, členěné v ose menším valeně zaklenutým oknem bez ostění, v síle zdiva je rovněž dozděného do tvaru prostého obdélníka (mírně se rozevírající špalety, šikmý parapet). Stěny ukončuje zmíněná podstřešní římsa. Rovná stěna závěru je rovněž hladce omítnutá, prolomená pouze malým oválným okénkem bez ostění, osvětlujícím oltář. Profilovaná, taškami krytá římsa odděluje stěnu od trojúhelníkového štítu, prolomeného malým obdélným oknem rámovaným jednoduchou profilovanou šambránou a krytého na hraně cihlami. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Z vrcholu střechy vyrůstá patrně novější hranolová zvonice tvořená bedneněním, na které v horní části navazuje sloupková lucerna uzavřená žaluziemi. Zvonici ukončuje poměrně nízká avšak výrazně přesahující oplechovaná jehlancová střecha s makovicí. Vnitřní prostor kaple uzavírá prkenný strop, jehož jednotlivé části spojují profilované lišty zdobené červenou linkou. Od stěn je strop oddělen obvodovou dřevěnou profilovanou lištou. Stěny jsou hladce omítnuté, bez architektonického členění, pouze v jižní stěně je prolomen malý vejčitý výklenek s konchou. Patrně původní cihlová dlažba. Vnější plášť kaple pokrývá okrový nátěr, architektonické prvky a okenní výklenky bílé. Bílý je i vnitřní prostor kaple, strop, původně lakovaný, ponechán v přírozené barvě dřeva, stejně jako cihlová podlaha.

Název objektu:Záboří – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Záboří
Katastrální území:Záboří u Čes. Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:6×4 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1841
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:NPÚ – č.608
Stav památky:Uspokojivý stav