Území MAS Blanský les - Netolicko

Záboří – kaplička směr Dubné

Detailní popis: Kaplička se nachází u silnice směr Dubné. Zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen poměrně velký, valeně zaklenutý vstup bez ostění, opatřený novodobou plechovou půlkruhovou stříškou se zvlněným okrajem a osazený na vnitřním líci ozdobnou kovanou mříží. Portál doprovází pouze jednoduchý odsazený rám, ukončený v profilované římse, nad portálem výrazně půlkruhově vyklenuté, oddělující průčelí od štítu. Nároží průčelí zdobí hladká lizena s plkruhově rozšířeným horním okrajem. Plochu nad portálem, ohraničenou vyklenutou římsou zdobí štukové ciborium. Převýšený lichoběžníkový štít segmentově ukončený, s výrazně konkávními boky. Konkávní prohnutí lemuje profilovaná římsa, ve vrcholovém segmentu je štukový symbol božího okna, umístěný na trojpaprsčité svatozáří. Střed štítu zvýrazňuje malé obdélné pole se zksenými rohy a vepsaným letopočtem 1913 (zřejmě datum úpravy kaple). Štít vrcholí neobvyklým odlévaným jetelovým křížem s paprsky svatozáře mezi rameny. Hladce omítnuté boční stěny vymezují na nárožích pouze lizeny viz průčelí a vysoká profilovaná podstřešní římsa. Zadní stěna přechází bez architektonického členění do hladkého trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu, sedlovou střechu kryjí dvojitě položené tašky bobrovky. Čtvercový interier kaple uzavírá plochý hladký strop, v ose všech stěn je prolomen obdélný segmentově zaklenutý výklenek. Výklenky na bočních stěnách jsou prázdné, výklenek na severní stěně je osazen trojbokou prosklenou schránkou, v níž bývala umístěna socha Panny Marie. Vnitřní i vnější plochy kaple pokrývá bílý nátěr, sokl původně šedý.

Název objektu:Záboří – kaplička směr Dubné
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Záboří
Katastrální území:Záboří u Čes. Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1913
Mobiliář (existuje-li):Nejsvětější Srdce Páně, Bolestná Panna Maria, Kalv
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci