Území MAS Blanský les - Netolicko

Záboří – kaplička nad potokem

Detailní popis: Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi v Záboří. Na území MAS Blanský les – Netolicko se jedná o výjimečnou stavbu – kaplička se nachází nad potokem. Typická zděná architektura selského baroka, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. Spodní část kaple tvoří segmentově klenutý mostek ze smíšeného zdiva, oblouk cihlový. Na mostek navazuje podstatně užší hranolové těleso kaple opatřené ozdobným, výrazně přesahujícím průčelím. v ose průčelí je prolomena poměrně hluboká, valeně zaklenutá nika, v níž je vyzděný nízký, jednou odstupněný sokl pro umístění sochy sv. Jana Nepomuckého. Niku rámuje výrazné štukové profilované ostění vytažené před linii průčelí. Velikost niky zhruba odpovídá rozměrům tělesa kaple, skryté za průčelím. Plocha obdélného průčelí, rámovaná výraznou obvodovou profilovanou římsou, se ve spodní části rozšiřuje do pravoúhlých volutových křídel, zdobených v ploše štukovým empírovým meandrem. V horních rozích průčelí je omístěný štukový letopočet rozdělený po obou stranách vrcholu niky – A 1852 JR. Hranu průčelí kryjí na plocho položené cihly. Na horní římsu průčelí dosedá půlkruhový štít v šíři tělesa kaple, na hraně krytý na plocho položenými cihlami a rámovaný drobným zubořezem. V ploše průčelí jsou dochovány zbytky patrně symbolu božího oka, položeného na paprsčité svatozáři. Ze zadní strany štítu je přistavěna hranolová vzpěra, původně osazená patrně železným křížem. Zadní stěny křídel průčelí, i boční a zadní stěna tělesa kaple jsou hladce omítnuty bez výzdoby, těleso kaple je opatřeno pultovou střechou krytou prejzy. Stěnu průčelí pokrývá tradiční okrový nátěr, architektonické prvky bílé, stejně jako vnitřní plochy niky. Zadní stěny kaple jsou hrubě omítnuty šedou omítkou.

Název objektu:Záboří – kaplička nad potokem
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Záboří
Katastrální území:Záboří u Čes. Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1852
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:NPÚ – č.604
Stav památky:Mírné poškození