Území MAS Blanský les - Netolicko

Vrbice – návesní kaple

Detailní popis: Přímé písemné doklady o vzniku kaple nenalezeny. Ve farní kronice vitějovické jsou připomínány dva zvony z kaple ve Vrbici, jeden ulitý v roce 1823, druhý v roce 1830. Architektura kaple odpovídá vzniku na počátku 19. století, rok 1823 může být rokem jejího dokončení. Prvotní evidenční soupis památek v okrese Prachatice z roku 1962 uvádí zasvěcení Panně Marii. Zděná stavba typu barokní zvonice je postavena na čtvercovém půdorysu, orientována k západu. V ose východního průčelí je prolomen hluboký segmentový vstup rámovaný štukovou šambránou. V síle zdiva je proražen obdélný vstupní otvor s dřevěnými zárubněmi, uzavřený na vnitřním líci jednokřídlými výplňovými dveřmi, v horní polovině vertikální příčky. Nad klenákem je umístěn reliéfní štukový ornament. Průčelní stěnu vymezují hladké nárožní lizeny, zasahující až na širokou fabionovou korunní římsu, kde se lichoběžníkově rozšiřují do římsové hlavice. Zpoza korunní římsy roste široká ploše hranolová zvonice ukončená trojúhelným štítem, pod vrcholem jsou prolomeny dva úzké valené prostupy. V prostupech jsou zavěšeny 2 zvony. Větší v jižním prostupu o průměru 31 cm a váze 25 kg ulitý v roce 1823 s reliefem Nejsvětější Trojice, menší v severním prostupu o průměru 27 cm a váze 20 kg s reliéfem patrně sv. Víta. V úrovni štítu je na zvonici prolomena půlkruhová segmentově zaklenutá nika lemovaná štukovou šambránou, parapetní trojúhelný štítek, lichoběžníkový hlavní klenák. Po stranách zvonice se připojují atiková štítová křídla volutového typu. Na bocích štítu krychlový soklík s jehlancovou kuželkou s vyžlabením pod vrcholem. Odsazeným zaobleným nárožím jsou připojeny boční stěny. Stěny vymezeny hladkými nárožními lizenami, v ose stěny v její horní části je proraženo malé hluboké oválné okno. Stěnu ukončuje dvojitá obdélná podstřešní římsa. Kolmá stěna závěru má shodné členění lizenami a podstřešní římsou, v ploše bez otvorů. Sedlovou zvalbenou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Kaple stojí na nízkém rozšířeném hrubě omítaném soklu. Celá kaple je postavena na vyvýšeném tarasu, vyrovnávajícím svažitost návsi. Interiér kaple obdélný, plochostropý, trojboký závěr. Jednotlivé stěny kaple vymezuje úzký malovaný rám. Strop hladký nezdobený. Boční stěny prosvětluje segmentový okenní výklenek s rozestupujícími se špaletami a šikmým parapetem. V síle zdiva je osazen dřevěný dělený rám prosklený čirým sklem. Na vstupní stěně segmentový vstup s rozestupujícími se špaletami, dvoukřídlé výplňové dveře, lichoběžníkové zaklenutí prosklené čirýrm sklem. Stěny závěru člení malé obdélné segmentové okenní výklenky s rozestupující se špaletou a kolmým parapetem, v síle zdiva je proražen kruhový okenní otvor osazený dřevěným rámem, proskleným barevnými skly, vytvářejícími tvar kříže. Na podlaze cihlová dlažba. Ve zvoničce jsou dva zvony, podle pověsti je jeden je prý zázračný a smí se s ním zvonit jen v případě hrozící bouřky. V opačném případě jí prý může dokonce přivolat. Takže zde již raději nezvoní, asi aby se zvoník náhodou nespletl.

Název objektu:Vrbice – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Hracholusky
Katastrální území:Vrbice u Žitné
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:2,5m x 3,5m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci