Území MAS Blanský les - Netolicko

Vitějovice – kaplička na Kamíkách

Detailní popis: Zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, výklenkem orientována k západu. V ose hlavního západního průčelí v jeho spodní části je prolomen hluboký výklenek obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem, valeně zaklenutý, nad závěrem koncha. Ve výklenku byla na tumbovém soklu umístěna dřevěná socha Panny Marie Lourdské (?), zcizené v roce 2000. Výklenek uzavírají dřevěná příčková dvířka. Průčelní stěnu vymezují vystupující nárožní pilastry ukončené úzkou římsovou hlavicí, nesoucí vysokou profilovanou korunní římsu. Pilastry rostou z oblounových římsových patek a rozšířeného hranolového soklu. Zpoza korunní římsy roste trojúhelný štít vymezený hrubou obdélnou obvodovou římsou, tvořící v ploše štítu velmi hlubokou vpadlinu, opatřenou světle modrým nátěrem. Boční stěna hladká, bez otvorů, ukončená vysokou profilovanou podstřešní římsou navazující na římsu korunní. Kolmá stěna závěru zcela hladká, nečleněná, bez říms a otvorů. Sedlovou, zvalbenou střechu kryjí tašky tvarovky, z hřebene roste malý plochý kříž. Před kaplí vyvěrá pramen dobré vody krytý dřevěnou sedlovou stříškou, v prodloužení štítu je umístěn obraz Nejsvětější Trojice malovaný na plechu.

Název objektu:Vitějovice – kaplička na Kamíkách
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Vitějovice
Katastrální území:Vitějovice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,3 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. pol. 19. st
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav