Včelná - kaplička směr K.Újezd
Území MAS Blanský les - Netolicko

Včelná – kaplička směr K.Újezd

Detailní popis: sv. Jana Nepomuckého, klasicizující, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný, valeně ukončený výklenek, zaklenutý konchou a uzavřený mřížovými dvířky. Plochu průčelí po stranách výklenku zdobí hladké pilastry, směrem dolu se zužující a ukončené kulovitým terčem. Horní stranu pilastru završuje oblounová hlavice s profilovanou přesahující krycí deskou. Pilastr pokračuje jako hladká lizena s konkávně prohnutými stranami a je ukončen v profilované korunní římse, pokračující i na boční stěny kaple. Do středu římsy na průčelí je vetknut hladký lichoběžníkový klenák. Pod výklenkem člení průčelí hluboká obdélná vpadlina, dosahující až k zemi. Nad korunní římsou je vysazen trojúhelníkový štít rámovaný výrazně profilovanou obvodovou římsou, vytvářející v ploše štítu vpadlinu. Vpadlinu vyplňuje v celé ploše obraz na plechu s námětem Nejsvětější Trojice. Barevná vrstva téměř zničena rzí, z výjevu dosud vystupuje obrys Boha Otce vravo a Ježíše Krista držícího prostý kříž po levé straně, nad oběma postavami symbol Ducha svatého v podobě´trojúhelníkového oka ležícího na paprsčité svatozáři. Úzce odstupněnými zaoblenými nárožími se připojují boční stěny vymezené lizenovým rámem jehož horizontála je širší než vertikály a přímo navazuje na korunní římsu. V ose stěn je prolomena vpadlina v podobě slepého obdélného okna s trojlaločným ukončením. Zadní stěna je připojena rovněž odstupněným zaobleným nárožím, vlastní stěna hladká nečleněná, přecházející do hladkého trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky, z přední části hřebene vyrůstá plochý dvouramenný jetelový kříž. Obdélný výklenek elipsovitého půdorysu je zaklenut konchou, stěny hladké nezdobené. Veškeré vnější plochy pokrývá bílý nátěr, stejně jako stěny výklenku, koncha světle modrá.

Název objektu:Včelná – kaplička směr K.Újezd
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Včelná
Katastrální území:Včelná
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav