Včelná - kaple
Území MAS Blanský les - Netolicko

Včelná – kaple

Detailní popis: v ulici 5.května, před domem čp. 24, pseudobarokní se zvoničkou, Kapli postavila v roce 1900 rodina Karla Černého a rodina Vycpálků z Plzně (Vycpálek byl v té době ředitelem plzeňské věznice na Borech) na vlastním pozemku při cestě do Kamenného Újezda. V roce 1913 postavila rodina Černých, příbuzní Vycpálků, dnešní dům, stojící vedle kaple (Černý byl stárkem v boršovském mlýnu). Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k východu. V ose západního průčelí je prolomen velký, půlkruhově zaklenutý portál, osazený dvoukřídlými výplňovými dveřmi, rámovaný štukovým vyžlabeným a profilovaným ostěním. Průčelí rámuje nárožní rustiková lizena, ukončená ve vysazené profilované římse kryté oplechováním. Na římsu dosedá lichoběžníkový převýšený štít s konkávně prohnutými boky, okraj štítu tvoří hranolové sloupky kryté pultovou stříškou, na níž bývaly umístěny, dle dobové fotografie, klečící andělé s rukama sepjatýma k modlitbě. Konkávní část štítu rámuje široká hladká lizena, v ploše štítu je umístěn nápis „ZDRÁVAS MARIA“ ve štukovém obdélném rámu, nad ním pak letopočet 1900, rovněž ve štukovém obdélném rámu s konkávními rohy. Na vrchol štítu dosedá, oddělena profilovanou římsou, nízká hranolová zvonička, prolomená valeně zaklenutým prostupem a segmentovou střechou, vysazenou na profilované římse. Z vrcholu oplechované střechy vyrůstá prutový jetelový kříž. V prostupu zvonice je zavěšen zvonek. Původní zvon přenesený z obecní zvoničky stávající mezi čp. 13 a 14 vyrobila zvonařská dílna v Kamenném Újezdu, zanikl však za II.světové války. Dnešní zvon věnovali v roce 1946 Stanislav a Antonín Švehlové, podnikatelé z Č.Budějovic. Boční stěny kaple rámuje nárožní rustikovaná lizena, v ose stěn je prolomeno poměrně malé, půlkruhově zaklenuté okno opatřené hladkou šambránou, oplechovaný šikmý parapet. Jinak hladkou stěnu ukončuje profilovaná a vyžlabená podstřešní římsa. Zadní stěna hladká, bez architektonického členění přechází do trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá z hrubou omítkou zvýrazněného soklu, sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Obdélný interier lodi je plochostropý, hladké stěny i strop jsou bez výzdoby, boční stěny prosvětlují okenní výklenky s kolmými špaletami a rovným parapetem, osazené proskleným okenním rámem. V západní stěně je prolomen půlkruhově zaklenutý dveřní výklenek. Podlahu kryjí červeno šedé glazované dlaždice. Podle dobových fotografií pokrývala stěny malba v podobě rustiky. Vnější plochy pokrývá narůžovělý nátěr, římsy a ostění bílá, sokl šedý. Veškeré plochy interieru pokrývá bílý nátěr.

Název objektu:Včelná – kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Včelná
Katastrální území:Včelná
Vlastník objektu:soukromý vlastník
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:3,5m x 3,5 m
Konstrukce:zdivo
Nápis:Zdrávas Marie
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1900
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav