Území MAS Blanský les - Netolicko

Tupesy – kaple

Detailní popis: Návesní kaple Nanebevzetí Panny Marie. Kaple byla postavena v roce 1927 nedaleko původní dřevěné zvonice. Zvon z původní zvonice byl přenesen do věže nové kaple. děná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem a představěnou zvonicí, orientovaná k východu. K východnímu průčelí kaple je přistavěna hranolová zvonice částečně zapuštěná do zdiva lodi. V ose východní zdi zvonice je prolomen obdélný portál trojúhelníkově zakončený, lemovaný štukovým hladkým ostěním. V polovině síly zdiva jsou osazeny dřevěné výplňové dveře s proskleným trojúhelníkovým nadsvětlíkem. Plochu nadsvětlíku člení poměrně složitý systém dřevěných lišt vytvářející uprostřed tvar 4-cípé hvězdy. Nadsvětlík je prosklen různobarevnými skly (modré, žluté, růžové). V úrovni podstřešní římsy lodi dělí zvonici horizontálně plochá hladká římsa, přecházející i na boční stěny zvonice. V horní polovině zvonice jsou na všech stranách prolomeny v podstřeší obdélná hrotitě zaklenutá okénka, osazená na vnitřním líci dřevěným rámem se sítí. Prostor mezi dělící římsou a okénkem vyplňuje na západní stěně štukový obdélný rámeček s letopočtem 1927. Zvonici završuje jehlancová střecha krytá červeným eternitem. Do vrcholu střechy je zasazen železný kříž s rameny ukončenými ve tvaru lipového listu. Zbývající plochu západního průčelí lodi vymezuje lizenový rám se zaoblenými vystupujícími rohy. Shodný lizenový rám vymezuje i boční stěny lodi, v nichž jsou prolomena vždy dvě obdélná hrotitá okna , lemovaná hladkým štukovým ostěním. Stěnu ukončuje profilovaná podstřešní římsa. Zadní stěna hladká, vymezená rovněž lizenovým rámem. Celá hmota kaple spočívá na kamenné podezdívce. Loď kaple završuje valbová střecha, krytá taškami typu Bramac. Odélný interiér lodi je zaklenut zrcadlovou klenbou, pokrytou iluzivní malbou oblačného nebe, v jehož středu je nepravidelný pás posetý zlatými hvězdami. Čela klenby zdobí okřídlená andílčí hlava. Klenbu oděluje od stěn jednoduchá profilovaná římsa. Boční stěny lodi jsou prolomeny hrotitými okny s hlubokými špaletami, v polovině jejich síly jsou osazeny dřevěné rámy oken s trojúhelníkovými nadsvětlíky. Okenní špalety rámuje zlacená linka, doplněná stylizovanými liliemi. Stěny jsou hladce omítnuty, ve spodní polovině pokryty mramorováním. V ose východní stěny je umístěn obdélný portál s dřevěnými dvokřídlými výplňovými dveřmi, v horní polovině prosklenými (leptaný motiv kříže s christogramem). Trojúhelníkový nadsvětlík členěn lištami, vytvářející tvar trojúhelníků, kosočtverce a lichoběžníků, prosklených barevnými skly. Na stěně nad portálem ke namalován jetelový kříž , obklopený ratolestmi vavřínového věnce. Plochostropá předsíň . Plášť kaple je opatřen bílým nátěrem. Architektonické prvky růžové.

Název objektu:Tupesy – kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Radošovice
Katastrální území:Tupesy
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:4 x 5 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1927
Mobiliář (existuje-li):14 zastavení Křížové cesty, Bolestná Panna Maria,
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav