Území MAS Blanský les - Netolicko

Třebín – návesní kaple

Detailní popis: Kaple sv. Rodiny, Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu s trojbokým závěrem a plochou zvonicí, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomen úzký půlkruhově ukončený portál se štukovým ostěním profilovaným dvěma oblounovými pruty. Portál doplňuje hladký obdélný rám,v horní části nepatrně rozšířený a zakončený profilovanou římsou. V síle zdiva je portál osazen dvoukřídlými dveřmi, v dolní polovině výplňovými, v horní polovině prosklenými. Prosklené zaklenutí člení ve vrcholu čtyřlaločná rozeta, po stranách pak trojlaločné rozety. Plochu průčelí, vymezeného hladkou nárožní lizenou, zdobí škrábaná pásová rustika. Průčelí přechází bez architektonického členění do lichoběžníkového štítu, rámovaného po obvodu obloučkovým vlysem. Střed štítu prosvětluje kruhové okno s ostěním viz portál, osazené dřevěným proskleným rámem rozděleným příčkou. Z vrcholu štítu vyrůstá ploše hranolová zvonice, prolomená valeně zaklenutým prostupem pro zavěšení zvonu. Spodní část zvonice tvoří sokl, vyrovnávající úhel střechy, a opatřený na průčelní straně štukovým letopočtem 1880. Průčelní stěnu zvonice vymezují hladké nárožní lizeny, spojené ve štítě obloučkovým vlysem. Vrcholovou partii průčelí zdobí škrábaná, paprskovitě se rozbíhající rustika. Ostatní stěny zvonice jsou hladce omítnuté, nezdobené. Sedlovou stříšku zvonice kryjí tašky bobrovky, z jejího vrcholu pak vyrůstá prostý kříž zhotovený ze železných prutů. Boční stěny kaple vymezuje lizenový rám, jehož horizontála má podobu obloučkového vlysu, na nějž navazuje profilovaná podstřešní římsa. Plochu stěn pokrývá škrábaná pásová rustika, v ose stěn je prolomeno obdélné, půlkruhově ukončené okno s kolmými špaletami a rovným parapetem, opatřené profilovaným klenákem, vyrůstajícím z krátké římsové patky. V obloučkovém vlysu, v místě dotyku s okenním klenákem, je umístěno obdélné pole, vyplněné dvěma basreliéfními osmicípými hvězdami. V síle zdiva je osazen dřevěný okenní rám rozdělený na 6 + 4 nestejně velké prosklené tabulky. Zaklenutí dělí čtyři vertikální příčky. Naprosto shodné architektonické členění jako boční stěny kaple zachovávají i stěny závěru, pouze v šikmých stěnách je okenní výklenek nahrazen oknem slepým a basreliéfní pole nad klenákem obsahuje pouze jednu hvězdu, na rovné stěně závěru pak okno nahrazuje malý kruhový otvor pod vlysem osazený prostým dřevěným rámem. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu, na průčelní straně opatřený výstupky v místě nárožních lizen a rámu portálu. Sedlovou, nad závěrem valbovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Čtvercová loď kaple a trojboký presbytář jsou zaklenuty dvěma poli křížové hřebínkové klenby bez další výzdoby. Hladce omítnuté stěny prosvětlují půlkruhově ukončené okenní výklenky s kolmými špaletami a rovným parapetem, v severní stěně je prolomen půlkruhově ukončený vstup. Podlahu kryje černo-šedo-bílá glazovaná dlažba, vytvářející kobercový dekor iluzivních krychlí. Vnější plochu kaple pokrývá žlutě okrový nátěr, ostění, římsy, lizeny a vlysy jsou bílé, sokl sytě okrový. Interier kaple pokrývá bílý nátěr, dolní polovina stěn je opatřena válečkovým ornamentem.

Název objektu:Třebín – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Dubné
Katastrální území:Třebín
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:4m x 5m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1880
Mobiliář (existuje-li):sv. František, Veraikon, Útěk do Egypta, sv. Jan N
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav