• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Záboří – návesní kaple

  Detailní popis: Kaple sv. Kříže uprostřed návsi v Záboří, selské baroko.Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k východu. V ose západního průčelí je prolomen obdélný, segmentově zaklenutý vstup bez ostění, v síle zdiva dozděný do menšího obdélníka, osazeného na vnitřním líci jednokřídlými dřevěnými výplňovými dveřmi. Plochu průčelí vymezuje na nárožích úzký lizenový rám, jehož horizontála má podobu zubořezu, přímo navazujícího na profilovanou podstřešní římsu, obíhající celou hmotu kaple. Nad segmentem vstupu je umístěn výrazný volutový kanelovaný klenák, z něhož esovitě do stran vyrůstají štukové úponky, ukončené monstrancí (vpravo) a ciboriem (vlevo). Střed vyplňuje štukový christogram. Na zmíněnou podstřešní římsu, krytou taškami, navazuje typický mírně převýšený obloučkový…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Záboří – kaplička směr Dubné

  Detailní popis: Kaplička se nachází u silnice směr Dubné. Zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen poměrně velký, valeně zaklenutý vstup bez ostění, opatřený novodobou plechovou půlkruhovou stříškou se zvlněným okrajem a osazený na vnitřním líci ozdobnou kovanou mříží. Portál doprovází pouze jednoduchý odsazený rám, ukončený v profilované římse, nad portálem výrazně půlkruhově vyklenuté, oddělující průčelí od štítu. Nároží průčelí zdobí hladká lizena s plkruhově rozšířeným horním okrajem. Plochu nad portálem, ohraničenou vyklenutou římsou zdobí štukové ciborium. Převýšený lichoběžníkový štít segmentově ukončený, s výrazně konkávními boky. Konkávní prohnutí lemuje profilovaná římsa, ve vrcholovém segmentu je štukový symbol božího okna, umístěný na…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Záboří – kaplička nad potokem

  Detailní popis: Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi v Záboří. Na území MAS Blanský les – Netolicko se jedná o výjimečnou stavbu – kaplička se nachází nad potokem. Typická zděná architektura selského baroka, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. Spodní část kaple tvoří segmentově klenutý mostek ze smíšeného zdiva, oblouk cihlový. Na mostek navazuje podstatně užší hranolové těleso kaple opatřené ozdobným, výrazně přesahujícím průčelím. v ose průčelí je prolomena poměrně hluboká, valeně zaklenutá nika, v níž je vyzděný nízký, jednou odstupněný sokl pro umístění sochy sv. Jana Nepomuckého. Niku rámuje výrazné štukové profilované ostění vytažené před linii průčelí. Velikost niky zhruba odpovídá rozměrům tělesa kaple, skryté za průčelím.…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Lipanovice – návesní kaple

  Detailní popis: Kaple sv. Jana a Pavla se zvoničkou na návsi v osadě Lipanovice. Původně na tomto místě stála menší kaple, ta současná vznikla úpravami a rozšířením původní stavby v roce 1902. Lidová s použitím některých historizujících zejména pseudorománských prvků. Obdélná zděná kaple s rovným závěrem, orientovaná k východu. Na místě dnešní stavby stála původně menší patrně čtvercová kaple z 1.poloviny 19. století (není písemně doloženo), tvořící zřejmě východní polovinu dnešní lodi. Západní část lodi včetně zvonice byla připojena při úpravě a rozšíření v roce 1902. V ose západního průčelí je prolomen hrotitě zaklenutý portál bez ostění. Zaklenutí lemuje široký rustikovaný klenák vycházející z profilované rozměrově širší římsičky. Plochu průčelí…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Lipanovice – kaplička

  Detailní popis: Výklenková kaplička mezi stromy u silnice Dobčice – Lipanovice. Kaplička má poškozené zdivo. Zděná výklenková kaple, postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný výklenek s konchou. Výklenek uzavírá novodobá mříž. Hladkou stěnu průčelí završuje široká profilovaná podstřešení římsa, krytá taškami. Průčelí ukončuje trojúhelníkový štít, lemovaný jednoduchou obvodovou římsou. Boční a zadní stěny hladce omítnuté, nečleněné, bez výzdoby. Kapli zavšuje sedlová střecha , nad zadní stěnou valbová, krytá taškami bobrovkami. Název objektu: Lipanovice – kaplička MAS: Blanský les – Netolicko Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Záboří Katastrální území: Lipanovice Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný):  …

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dobčice – návesní kaple

  Detailní popis: Kaple Nejsvětější Trojice na návsi v Dobčicích. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu se segmentově zvlněným závěrem a hranolovou zvonicí, orientovaná k východu. Původní kaple, rovněž obdélného půdorysu, končila v místech vstupu z předsíně do lodi, kde je zachován i původní portál. Předsíň s vřetenovým schodištěm a zvonicí je novějšího data, snad z konce 19. století (písemné zprávy o přestavbě chybí). V ose západního průčelí je prolomen hrotitý portál bez ostění, rámovaný lizenovým rámem, jehož horizontála je vykrojena podle tvaru hrotitého oblouku. Na vnitřním líci portálu jsou osazeny dvoukřídlé, výplňové dveře. Zbývající plochu průčelí rámuje horizontální lizena přecházející bez přerušení i na boční stěny, kde je uzavřena do…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dobčice – kaplička u silnice

  Detailní popis: Výklenková kaplička na rozcestí Dobčice – Lipanovice. Uvnitř obrázek sv. Veroniky. Hrubá, archaicky působí stavba postavená čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose hladkého východního průčelí je prolomen hluboký segmentově zaklenutý výklenek, uzavřený ozdobnými kovanými dvířky. Plochu průčelí ukončuje profilovaná podstřešní římsa, obíhající i boční stěny, na průčelí krytá taškami. Z římsy vyrůstá mírně převýšený obloučkový štít lemovaný širokou římsou. Střed štítu zdobí štukový obdélný rám s letopočtem 1842. Na spodním okraji štítu stojí zbytky zděného soklíku, z vrcholu štítu vyrůstá prostý kříž. Boční stěny hladce omítnuté, ukončené zmíněnou římsou, zadní stěna přechází bez architektonického členění do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí tašky. Všechny vnější i vnitřní plochy…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dobčice – kaplička u rozcestí

  Detailní popis: Kaplička je u rozcestí Lhenice x Chvalovice. Oprava kapličky v r.2008, uvnitř obrázek sv. Magdalény. Prostá hranolová stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientována k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný, zaobleně zaklenutý výklenek, původně osazený obrazem sv. Jana Nepomuckého. Zbývající plocha průčelí hladce omítnutá, bez architektonického členění přechází do hladkého trojúhelníkového štítu rámovaného mohutnou přesahující římsou, která pokračuje jako podstřešní římsa na bočních stěnách kaple. Boční stěny hladce omítnuté, nezdobené, stejně jako zadní stěna přecházející do trojúhelníkového štítu. Celá kaple stojí na mohutném kamenném soklu, vyrovnávajícím nerovnost terenu. Sedlovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky. Vnější plochu kaple kryje růžovo-fialový nátěr, vnitřní plochy výklenku a římsa…