• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Tupesy – kaple

  Detailní popis: Návesní kaple Nanebevzetí Panny Marie. Kaple byla postavena v roce 1927 nedaleko původní dřevěné zvonice. Zvon z původní zvonice byl přenesen do věže nové kaple. děná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem a představěnou zvonicí, orientovaná k východu. K východnímu průčelí kaple je přistavěna hranolová zvonice částečně zapuštěná do zdiva lodi. V ose východní zdi zvonice je prolomen obdélný portál trojúhelníkově zakončený, lemovaný štukovým hladkým ostěním. V polovině síly zdiva jsou osazeny dřevěné výplňové dveře s proskleným trojúhelníkovým nadsvětlíkem. Plochu nadsvětlíku člení poměrně složitý systém dřevěných lišt vytvářející uprostřed tvar 4-cípé hvězdy. Nadsvětlík je prosklen různobarevnými skly (modré, žluté, růžové). V úrovni podstřešní římsy lodi dělí…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Radošovice – kaplička v poli

  Detailní popis: Kaplička v poli u silnice z Radošovic do Strýčic, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Kaple stávala dříve přímo na okraji cesty, vedoucí z Čakova do Netolic, dnes přeložené o 50 m východněji do aleje. V dřívějších dobách bývala kaple obklopena kovovým plůtkem. Kaple sloužívala jako jedno ze zastavení při procesích z Netolic do Římova. Drobná zděná stavba, postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose hladce omítnutého východního průčelí je prolomen valeně zaklenutý portál bez ostění, průčelí člení pouze jednoduchá fabionová římsa, dělící stěnu horizontálně v úrovni patky klenby portálu. Stěnu ukončuje taškami krytá fabionová římsa, z níž vyrůstá hladký obloučkový štít na hraně krytý na plocho…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Radošovice – kaplička

  Detailní popis: Kaple je zasvěcena sv. Františkovi, jedná se o zděnou stavbu, stavební sloh – selské baroko. Kapli postavil v roce 1908 Matěj Borovka z Radošovic čp. 15 na okraji svého pole jako díkůvzdání za svoji záchranu při nebezpečném pádu z patra stodoly. Ve výklencích bývaly umístěny sochy sv. Františka, Bolestné P.Marie a Nejsvětějšího Srdce Páně. Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je polomen úzký vysoký portál ukončený tudorským obloukem se zakulaceným vrcholem. Hladké štukové ostění kopíruje tvar portálu, uzavřeného na vnějším líci mřížovými dveřmi vyplněnými pletivem. Plochu průčelí vymezuje lizenový rám s konvexně zaoblenými rohy a dva šestilisté květy se zvýrazněným středem…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Radošovice – kaple na návsi

  Detailní popis: Návesní kaple, selské baroko. Na místě malé rozluční kapličky byla v roce 1823 vystavěna nová kaple, vysvěcená 26. března 1824. Po několik let zůstala kaple patrně prázdná nebo bylo využito vybavení starší kapličky, neboť dle písemných pramenů (Kronika obce Radošovice) byl dnešní oltář umístěn do kaple teprve na přelomu 20. a 30. let 19. století. V roce 1839 zakoupila obec nový zvon, zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. První úpravy kaple proběhly v roce 1885, kdy stavitel Jelínek z Netolic nahradil původní klenbu trámovým stropem a zhotovil novou podlahu. Svou dnešní podobu získala kaple až v letech 1924 – 1925, kdy byla původní malá zvonice upravena do podoby věže zakončené…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Radošovice – boží muka

  Detailní popis: Boží muka na návsi v obci Radošovice. Podle písmených pramenů (Kronika obce Radošovic)byla boží muka postavena v roce 1630 na památku velké morové epidemie a stojí na místě někdejšího morového pohřebiště. Archaická kamenná sloupková boží muka tvořená hladkým hranolovým sloupkem se zkosenými hranami. Na horní, poněkud zúženou, třetinu sloupku (patrné spojení obou částí) dosedá přesahující krychlová lucernová nástavba, na čelní stěně otevřená prázdnou mělkou nikou zakončenou trojúhelníkovým štítkem. Boční stěny plné, zakončené rovněž trojúhelníkovým štítkem. Spodní část sloupku vyrůstá z mohutného kamenného soklu. Boží muka ponechána v přirozené barvě kamene. Název objektu: Radošovice – boží muka MAS: Blanský les – Netolicko Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností:…