• Území MAS Blanský les - Netolicko

    Březí – kaplička

    Detailní popis: přibližně na polovině cesty z Kamenného Újezda do Březí, lidová s barokně klasicistními prvky, Prostá zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomen hluboký, segmentově zaklenutý výklenek, uzavřený dřevěným rámem a novodobou mříží. Výklenek rámují široké hladké lizeny, přerušené v horní třetině prostou deskovou římsou a vytvářející kolem výklenku mělkou vpadlinu. Lizeny jsou ukončeny v hrubé nekryté fabionové římse, oddělující hladký trojúhelníkový štít. Římsa přecház na jinak hladké boční stěny jako římsa podstřešní. Zadní stěna hladká, přechází bez členění do trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá z vysokého soklu odděleného hrubou obdélnou soklovou římsou. Sedlovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky…