• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Rančice – kaplička

  Detailní popis: sv. Jana Nepomuckého, lidová, barokně klasicistní, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen obdélný výklenek elipsovitého půdorysu, zaklenutý konchou. Plochu průčelí mezi výklenkem a pravoúhlým nárožím zdobí hladké pilastry, vyrůstající z rozšířené profilované patky a ukončené v úrovni zaklenutí výklenku profilovanou hlavicí s přesahující fabionovou krycí deskou. Průčelí ukončuje vysoká římsa profilovaná dvěma oblounovými pásy, na níž dosedá trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou římsou stejné profilace, vytvářející v ploše štítu hladkou vpadlinu. Římsa pokračuje jako podtřešní i na bočních stěnách, jejichž plochu téměř vyplňuje basreliéfní, půlkruhově ukončené slepé okno rámované výrazným štukovým oblounovým ostěním. Zadní stěna hladká, přechází bez členění do…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Rančice – kaplička směr Opalice

  Detailní popis: kaplička Nanebevstoupení Páně, lidová s barokně klasicistními prvky, Zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k severu, podle tradice postavená usedlíky v Opalicích s prosbou o ochranu při jízdě ze srázného kopce, po němž vede cesta z Rančic do Opalic. Korpus kaple je kladím a římsou rozdělen na dvě odlišné poloviny. Spodní dvě třetiny mají charakter hladkého hranolového tělesa, v jehož jižní stěně je prolomen hluboký, valeně zaklenutý výklenek obdélného půdorysu, uzavřený torzem železných dvířek, potažených pletivem. Podle písemných pramenů býval výklenek osazen obrazem Nanebevstoupení Páně, malovaným na plechu. Boční stěny i severní stěna jsou hladké bez výzdoby. Na kladí a římsu navazuje nižší nástavba, v jejíchž…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Otmanka – kaplička

  Detailní popis: sv. Jana Nepomuckého, lidová s klasicizujícími prvky, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. Hladký, poměrně vysoký sokl odděluje od korpusu široká soklová římsa s vyžlabením. Korpus kaple téměř krychlový, v ose východní stěny prolomený otevřeným, hlubokým, valeně zaklenutým výklenkem s hladkými stěnami. Ve vrcholu průčelí, v úrovni zaklenutí, je rytý letopočet 1875. Korpus ukončuje římsa shodné profilace jako soklová římsa, na ní dosedá nízký trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou fabionovou římsou, vytvářející v ploše štítu středovou vpadlinu. Osu vpadliny zdobí mělký reliéfní dvouramenný kříž. Boční stěny hladké, rozdělené pouze zmíněnou soklovou a podstřešní římsou, zadní stěna zcela hladká, bez členění přechází do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Milíkovice – kaplička

  Detailní popis: lidová s barokně klasicizujícími prvky. Prostá zděná stavba působící archaickým velmi hmotným dojmem, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jinak hladkého průčelí je prolomen poměrně úzký obdélný výklenek elipsovitého půdorysu zaklenutý konchou, uzavřený kovanou mříží. Průčelí ukončuje výrazná hrubá zaoblená římsa, na níž dosedá mírně převýšený, trojúhelníkový štít rámovaný opět velmi hrubou a masivní obvodovou římsou, vytvářející v ploše štítu hlubokou vpadlinu, uprostřed prolomenou další trojúhelníkovou nikou. Hranu štítu kryjí prejzy, z vrcholu vyrůstá prostý dvouramenný kříž. Hladké boční stěny ukončuje římsa viz průčelí, z níž vyrůstá nízká nepravidelně lichoběžníková nástavba, vytvářející bok pultové, taškami bobrovkami kryté, střechy. Zadní stěna kaple hladká, nezdobená, bez římsy.…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Krasejovka – návesní kaple

  Detailní popis: Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, lidová s reminiscencemi selského baroka, Kaple byla postavena v roce 1920 jako památník vojáků z Krasejovky padlých v I. světové válce a jako schránka pro zvon, který sejmul za války ze zámecké věže v Římově farář Paulus, aby jej uchránil od rekvizice. U kaple byly vysázeny dvě lípy, pod jednou z nich je údajně uložena schránka se zakládací listinou kaple podepsanou všemi občany Krasejovky. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem a malou zvoničkou, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen půlkruhově ukončený portál s hladkým štukovým ostěním, rustikovaný klenák vyrůstá z jednoduché obdélné patky, lichoběžníkový hlavní klenák. Portál je…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Krasejovka – kaplička

  Detailní popis: kaple sv. Jana Nepomuckého, lidová s barokně klasicistními prvky, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen obdélný výklenek , zaklenutý stlačenou valenou klenbou, uzavřený dřevěnou mřížkou s vertikálními příčkami. Plochu průčelí mezi výklenkem a pravoúhlým nárožím zdobí hladké pilastry, ukončené v úrovni zaklenutí výklenku profilovanou hlavicí s přesahující fabionovou krycí deskou. Průčelí ukončuje profilovaná fabionová římsa, na níž dosedá převýšený trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou římsou stejné profilace, vytvářející v ploše štítu hladkou vpadlinu. Hranu štítu kryjí prejzy. Římsa pokračuje jako podtřešní i na bočních stěnách, které jsou jinak hladké bez výzdoby a členění, ukončené však nad římsou malým nepravidelně lichoběžníkovým…

 • Kamenný Újezd - křížek u kostela
  Území MAS Blanský les - Netolicko

  Kamenný Újezd – křížek u kostela

  Detailní popis: Nakamenném soklu datace 1861, nápis IHS – nebo také JHS (písmena I a J se v latině dlouho nerozlišovala) je zkratka jména Ježíš v řečtině (ΙΗΣΟΥΣ, Jésús), která se užívala v západní i východní církvi, někdy i v biblických rukopisech. Původně to tedy byla řecká písmena iota-éta-sigma, nikoli latinská písmena I, H a S, jež jsou jim podobná. Na východních ikonách se nejčastěji objevuje zkratka IH XP (Jésús Chriostos). S úpadkem znalosti řečtiny na západě se písmena začala číst jako latinská a vykládat například jako Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí). Jiný výklad spojoval monogram IHS s legendou o vidění císaře Konstantina před bitvou na Milvijském mostě (312),…

 • Kamenný Újezd - kaplička u kolejí
  Území MAS Blanský les - Netolicko

  Kamenný Újezd – kaplička u kolejí

  Detailní popis: barokní kaple Panny Marie, Podle tradice měl J. Vogl, knížecí sládek v plavnickém pivovaru, němou dceru. V místech, kde stojí kaple, došlo k zázračnému uzdravení, a první slovo, které dítě vyslovilo, bylo „Maria“. Na památku události nechal J.Vogl vlastním nákladem zbudovat kapličku a pravděpodobně zavázal své nástupce, respektive jejich manželky, jejím udržováním. Po zrušení pivovaru převzal údržbu kapličky majitel protějšího domu Jan Rozkoš. Do 80. let 20. století stála u kapličky mohutná lípa, zasazená snad při jejím založení roku 1800. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen velký obdélný výklenek půlkruhového půdorysu, zaklenutý konchou, uzavřený luisézní kovanou mříží s girlandami,…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Kamenný Újezd – boží muka – rozcestí Plavnice

  Detailní popis: Barokizující, Kamenná sloupková boží muka ukončená krychlovou lucernovou nástavbou. Hladký válcový dřík mírně konického tvaru vyrůstá z rozšířeného hranolového soklu, na všech stěnách prolomeného mělkými, segmentově ukončenými nikami. Vlastní dřík spočívá na kruhové bochníkové patce zdobené čtyřmi drápky. Na dřík přímo dosedá krychlová lucernová nástavba. Její stěny zdobí mělké, segmentově ukončené niky, které bývaly osazeny zasklenými obrázky na plechu (ještě v 60. letech 20. století existovaly). Nástavbu ukončuje mírně vysazená fabionová římsa, na níž, vyžlabením oddělená, dosedá stlačená kamenná čtyřhranná zvonová stříška završená kamennou kulovou makovicí a jetelovým křížem. Název objektu: Kamenný Újezd – boží muka – rozcestí Plavnice MAS: Blanský les – Netolicko Okres: České Budějovice Obec…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Kamenný Újezd – boží muka – nedaleko kostela

  Detailní popis: Slohovým určením spadá vznik božích muk někam do konce 15. století. Na podstavci se nachází letopočet 1492 a 1901. Je zřejmé, že oba letopočty byly zhotoveny na počátku 20. století při přemístění božích muk, dodnes však není znám písemný doklad nebo událost, pro níž by byla boží muka roku 1492 postavena. Jak dokládají zápisy v Obecní kronice a fotografie z počátku 20. století, stála boží muka původně o něco jižněji před čp. 68 „U Filisteinů – Achaců – Homolků“. Sloup stál původně před nízkým domkem Jana Filisteina. Hospodářství koupil někdy na konci 19. století řezník Jan Achac a dům přestavěl na hostinec „U Achaců“. Boží muka se tak…