• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Nové Homole – kaple se zvoničkou

  Detailní popis: kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, pseudoslová s prvky novobaroka, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s hladkým trojbokým závěrem, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen obdélný portál , lemovaný výrazným hrotitým architektonickým orámováním, završený oplechovaným trojúhelníkovým štítem zdobeným rustikou. Vertikální části se zkosenými hranami ukončuje motiv obdélníku s půlkruhem, převzatý z lidové architektury soběslavských blat. Ve vrcholu štítu orámování reliéfní kříž. Portál je na vnitřní lící osazen novými jednokřídlými výplňovými dveřmi s částečně prosklenou horní polovinou. Jižní průčelí kaple přechází do trojúhelníkového štítu, na nějž v lící navazuje plochá hranolová zvonice s hrotitým prostupem pro zavěšení zvonu. Zvonici je kryta oplechovanou sedlovou stříškou, z níž vyrůstá…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Homole – návesní kaple

  Detailní popis: kaple sv. Josefa, prostá bez slohových prvků, děná mírně obdélná stavba s představěnou zvonicí a rovným závěrem, orientovaná k východu. Loď mírně obdélná, na bočních, hladce omítnutých stěnách je prolomeno obdélné hrotité okno, osazené v síle zdiva dřevěným okenním rámem děleným na osm čtvercových tabulek zasklených novým reliéfním sklem. Rovný závěr kaple je bez otvorů a architektonického členění. Do západního průčelí kaple je vestavěna hranolová zvonice ukončená oplechovanou jehlancovou, dole rozšířenou střechou, vysazenou na hladké římse. V podstřeší zvonice jsou prolomeny malé hrotité prostupy, za nimiž je zavěšen zvon. V ose západního průčelí zvonice je prolomen obdélný hrotitý portál bez ostění, osazený v síle zdiva novými výplňovými dveřmi…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dvůr Koroseky – směr Závraty

  Detailní popis: kaple sv. Jana Nepomuckého, Působivá barokní stavba, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomená hluboká valeně zaklenutá nika, uzavřená v líci ozdobnou kovanou mříží s motivem květu, vyrůstající prakticky z nízkého soklu, připojeného zaoblenou soklovou římsou. Niku rámují dva široké pilastry na mírně lichoběžníkové patce s římsou, ve vrcholu profilovaná hlavice doplněná na ploše pilastru reliéfním motivem trojúhelníka posetého čtyřmi slzami. Průčelí ukončuje velmi široká profilovaná římsa, nad nikou půlkruhově vyklenutá. Římsu spojují s hlavicemi pilastrů krátké hladké lizeny v šíři pilastrů. Na římsu navazuje stupňovitý štít s volutovým vrcholem, rozdělený římsami na tři části. Spodní část obdélná, rámovaná hladkou lizenou, zaoblenou…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dvůr Koroseky – kaplička – rozcestí na Černý Dub

  Detailní popis: Kaplička sv.Anny, lidová s prvky selského baroka-klasicismu, Hmotná, archaicky působící stavba, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k jihovýchodu. V ose hlavního průčelí je prolomena hluboká, segmentově zaklenutá nika, osazená novodobým obrazem sv. Anny vyučující Pannu Marii a uzavřená mříží, jejíž pruty jsou završeny trojlistem. Zbývající plocha průčelí je hladká, bez členění. Na průčelí navazuje převýšený trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou profilovanou římsou a vyplněný hlubokou trojúhelníkovou vpadlinou. Nepravidelnými pravoúhlými nárožími se připojují hladké boční stěny, ukončené mírně vysazenou hladkou fabionovou řmsou, pokračující i na hladkou stěnu závěru. Hrana štítu oplechovaná, stejně jako nízká valbová střecha. Název objektu: Dvůr Koroseky – kaplička – rozcestí na Černý Dub MAS: Blanský les…