• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Habří – kaplička v lese

  Detailní popis: Výklenková kaple Nejsvětější Trojice zv. Drnkova (postavená Vojtěchem Chromým – Drnkem). Nachází se v lese nedaleko křižovatky modře značené stezky přicházející od Horního Víta (od zříceniny kostela). Název objektu: Habří – kaplička v lese MAS: Blanský les – Netolicko Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Habří Katastrální území: Habří u Lipí Vlastník objektu:   Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kaple, kaplička Půdorys: obdélník Rozměry:   Konstrukce: zdivo Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: r. 1868 Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ne Seznam a číslo:   Stav památky: Uspokojivý stav

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Habří – kaplička u Šimanů

  Detailní popis: Kaplička modré barvy v intravilánu obce, v místní části zv. Bedlan. Lidová s barokně klasicistními prvky. Kaple pstavena v roce 1866 Vojtěchem Layerem z Ketlu. Zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k severozápadu. V ose hlavního průčelí je prolomen obdélný, valenězaklenutý vstup, uzavřený prostými laťovými dřevěnými vrátky. Zaklenutí vycházející z hladké římsy je rozměrově poněkud širší než vlastní vstup. Vstup lemuje hladké štukové ostění, ve svislé části širší, ukončené v místě římsy klasicizující štukovou kuželkou, z níž vychází užší část kopírující zaklenutí. Ostění i další architektonické členění vstupní stěny vychází z mělce odsazeného soklu, obíhajícího i boční stěny kaple. Zbývající plochu průčelí vymezuje…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Habří – kaplička u zříceniny

  Detailní popis: Kaple u zříceniny kostela sv. Víta. Ke zříceninám kostela obyvatelé chodívali prosit v době velkého sucha nebo mokra. Jako kultovní předmět sloužil obraz sv. Víta. V létě roku 1884 se v době velkého sucha konalo velké procesí k obrazu sv.Víta z obcí Habří, Kvítkovice a Lipí. Jako zázrakem po skončení procesí začalo pršet a k uctění této události rozhodly se ženy z Kvítkovic pořídit na místo poškozeného obrazu sv.Víta obraz nový, jehož zhotovení zadaly Bedřichu Kamarýtovi. Aby nový obraz nebyl vystaven povětrnostním vlivům, rozhodly se občané z Kvítkova a Habří vystavět pro obraz novou kapli zasvěcenou sv.Vítu. Pozemek ke stavbě kaple věnoval bezplatně vyšebrodský opat, stejně jako dřevo…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Habří – kaplička u samoty

  Detailní popis: Výklenková kaple Panny Marie před usedlostí zv. u Cihlářů. Pseudobarokní architektonické prvky. Kapli postavil roku 1859 Josef Marek, majitel usedlosti U Cihlářů. Zděná kaple mírně obdélného půdorysu s rovným závěrem, orientována k jihu. V ose severního průčelí je prolomen široký a hluboký valeně zaklenutý vstup, ve spodní čtvrtině zůžený o přesah soklu. Plochu průčelí po stranách vstupu lemují široké zaoblené pilastry vycházející z jednoduchého profilovaného soklíku a ukončené obdobnou hlavicí, která je zároveň součástí jednoduše profilované římsy oddělující stěnu od trojúhelníkového štítu. Pilastry cházejí z výrazného vytaženého soklu, přesahujícího i na boční stěny. Čelní stěnu soklu zvýraznějí dva štukové obdélníky doplněné na sokl při probíhajících úpravách. Trojúhelníkový štít…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Habří – kaplička na rozcestí

  Detailní popis: Výklenková kaple Nejsvětější Trojice na rozcestí silnic Kvítkovice – Lipí. Zděná kaple byla postavena na místě starší stavby, která stála uprostřed rozcestí. U staré kaple stály dva stromy. Jejich kořeny narušovaly zdivo a ohrožovaly stabilitu kaple, která se začala naklánět. Václav Chromý (sedlák z čp.9) se proto rozhodl starou stavbu strhnout a na jejím místě postavit novou kapli. Ta už však nebyla postavena na původním místě, protože už předchozí kaplička byla překážkou na cestě Lipí – Kvítkovice, ale byla umístěna do kraje zahrady Vojtěcha Chromého (čp.11). Při bourání staré kaple se našla lidská kostra, nabízí se tedy hypotéza, že kapli postavili na památku smrti tohoto člověka. Název objektu:…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Habří – kaplička

  Detailní popis: Kaplička Bolestné Panny Marie se nachází na rozcestí k usedlostem „u Cihlářů“ a „u Ludvíků“. Postavit ji nechala Terezie Schoberová jako památku na úmrtí svého muže Aloise. Lidová architektura s barokně-klasicistními prvky. Zděná kaple postavená na mírně obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k jihozápadu. V ose vstupního průčelí je prolomen obdélný valeně zaklenutý portál lemovaný výrazným profilovaným štukovým ostěním se středovým půlválcovým prutem. Zaklenutí portálu je nepatrně zúženo. Ostění portálu vychází z poměrně vysokého odsazeného soklu, který obíhá celou kapli. Zkosená zapuštěně zaoblená nároží lemuje úzká profilovaná lizena obdobná ostění portálu. Průčelí ukončuje široká dvakrát odstupněná profilovaná podstřešní římsa částečně přerušená ostěním portálu. Horní rohy plochy průčelí,…