• Území MAS Blanský les - Netolicko

  Třebín – návesní kaple

  Detailní popis: Kaple sv. Rodiny, Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu s trojbokým závěrem a plochou zvonicí, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomen úzký půlkruhově ukončený portál se štukovým ostěním profilovaným dvěma oblounovými pruty. Portál doplňuje hladký obdélný rám,v horní části nepatrně rozšířený a zakončený profilovanou římsou. V síle zdiva je portál osazen dvoukřídlými dveřmi, v dolní polovině výplňovými, v horní polovině prosklenými. Prosklené zaklenutí člení ve vrcholu čtyřlaločná rozeta, po stranách pak trojlaločné rozety. Plochu průčelí, vymezeného hladkou nárožní lizenou, zdobí škrábaná pásová rustika. Průčelí přechází bez architektonického členění do lichoběžníkového štítu, rámovaného po obvodu obloučkovým vlysem. Střed štítu prosvětluje kruhové okno s ostěním viz portál,…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Třebín – kaplička

  Detailní popis: lidová bez slohových prvků Nápis IHS – zkratka jména Ježíš v řečtině. na západním okraji vsi u čp. 1, Drobná zděná stavba obdélného půdorysu, orientovaná k severu. V ose hladkého průčelí je prolomen menší valeně zaklenutý výklenek uzavřený kovanou mříží, jejíž ploché pruty tvoří obdélná pole. Průčelí ukončuje plochá štuková římsa, tvořící zároveň spodní okraj trojúhelníkového štítu, vymezeného shodnou obvodovou římsou. Ve středu štítu je umístěna mělká obdélná nika. Boční stěny kaple jsou hladce omítnuté, nečleněné, stejně jako zadní stěna, přecházející do trojúhelníkového štítu. Hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu, sedlovou střechu kryjí poškozené, dvojitě kladené tašky bobrovky. Vnější plochy kaple pokrývá okrový nátěr, architektonické prvky bílé, stejně…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Křenovice – kaplička v obci

  Detailní popis: Lidová s použitím barokně-klasicizujících prvků. Zděná kaple postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu, podle údajů obecní kroniky postavená před rokem 1850. Kaple sloužila k vykonání májové pobožnosti a k prosbám o zachování úrody. V ose východního průčelí je prolomen obdélný hluboký valeně zaklenutý výklenek uzavřený kovanou mříží, jejíž pruty vytváří obrazce obdélníků a čtverců. Nároží zkosená, plocha zkosení konkávně prohnutá. Průčelí ukončuje široká, bohatě profilovaná přetržená římsa oddělující trojúhelníkový štít. Štít lemuje profilovaná obvodová římsa, trojúhelníkovou vpadlinu štítu se zaoblenými rohy vymezuje jednoduchá štuková lišta. Průčelí kaple vyrůstá ze širšího soklu, lemujícího celý korpus kaple. Boční stěny kaple člení obdélná vpadlina, stěny ukončuje mohutná podstřešní římsa profilově…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Křenovice – kaplička – směr Dubné

  Detailní popis: Lidová s barokně-klasicizujícími prvky. Zděná kaple postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu, podle údajů obecní kroniky postavená kolem roku 1855 jakýmsi Šimkem. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný valeně zaklenutý výklenek, uzavřený kovanou mříží, jejíž pruty tvoří tvar obdélníku s různým způsobem vepsanými elipsami. Výklenek hladce omítnutý, bez architektonických prvků. Plochu průčelí pokrývá škrábaná rustika, nároží zkosená zapuštěně zaoblená do úrovně druhé řady rustikových pásů. Pravoúhlé zakončení nároží zdobí štukový květ či věnec. Průčelí zakončuje přetržená široká bohatě profilovaná římsa, jejíž spodní lišta vytváří rám zaklenutí výklenku. Římsa odděluje stěnu průčelí od obloučkového štítu vymezeného jednoduchou plochou obvodovou římsou. Plocha štítu nezdobená. Hmota průčelí vychází…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Jaronice – kaplička

  Detailní popis: Pseudobarokní. Do roku 1908 stála v místech dnešního rybníka starší kaplička. Vzhledem k tomu, že kaple stála na kvalitním pískovém podloží, probíhala kolem kaple intenzivní těžba pro obecní účely. V důsledku těžky došlo jednak k podkopání základů kaple a jednak těžbou kolem kaple vznikly hluboké jámy ztěžující přístup ke kapli. V roce 1908 byly vzniklé jámy spojeny a upraveny na rybník. Původní kaple byla stržena a současně na východním břehu vzniklého rybníka postavena nová. Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný hluboký valeně zaklenutý výklenek, uzavřený železnou mříží, jejíž pruty vytváří tvar obdélníku, v záklenku lichoběžníku. Výklenek lemuje štukové…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dubné/Branišov – křížek u hl. silnice

  Název objektu: Dubné/Branišov – křížek u hl. silnice MAS: Blanský les – Netolicko Okres: České Budějovice Obec s rozšířenou působností: České Budějovice Obec: Dubné Katastrální území: Dubné Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: čtverec Rozměry: 0,5 m x 0,5 m Konstrukce: kámen a litina Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku:   Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ne Seznam a číslo:   Stav památky: Po rekonstrukci Detailní popis: Obraz Panny Marie, nápis: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus