Území MAS Blanský les - Netolicko

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Dobčice – kaplička u rozcestí

  Detailní popis: Kaplička je u rozcestí Lhenice x Chvalovice. Oprava kapličky v r.2008, uvnitř obrázek sv. Magdalény. Prostá hranolová stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientována k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný, zaobleně zaklenutý výklenek, původně osazený obrazem sv. Jana Nepomuckého. Zbývající plocha průčelí hladce omítnutá, bez architektonického členění přechází do hladkého trojúhelníkového štítu rámovaného mohutnou přesahující římsou, která pokračuje jako podstřešní římsa na bočních stěnách kaple. Boční stěny hladce omítnuté, nezdobené, stejně jako zadní stěna přecházející do trojúhelníkového štítu. Celá kaple stojí na mohutném kamenném soklu, vyrovnávajícím nerovnost terenu. Sedlovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky. Vnější plochu kaple kryje růžovo-fialový nátěr, vnitřní plochy výklenku a římsa…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vrábče – kaplička na východní straně návsi

  Detailní popis: Kaplička zasvěcena sv.Janu Nepomuckému, lidová bez slohových prvků, Zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. Hladké jižní průčelí vymezuje v ose mělká vpadlina vyplňující celou výšku průčelí. V její horní polovině je prolomen mělký plochý valeně zaklenutý výklenek pokrytý lidovou nástěnnou malbou a vyrůstající z jednoduchého parapetu. Zadní stěnu výklenku pokrývá postava P.Marie s Ježíškem v bílém zvonovitém šatu se žlutými lemy a širokým cihlově červeným pruhem na obou stranách. Na pravé straně prsou je umístěna postava Ježíška oděná ve shodném šatu. Obě postavy mají na hlavách knížecí koruny a jsou obklopeny žlutou kruhovou svatozáří. Dolní část obrazu je zabílena, patrné jsou dvě postavy andělů…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Koroseky – kaplička v obci

  Detailní popis: lidová, selské baroko, zasvěcena Panně Marii, Drobnější stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomena plochá valeně zaklenutá nika, uzavřená kovanou mříží, jejíž pruty vytváří kosočtverce. V nice je umístěna prosklená schránka se segmentovým štítem, ve které bývala socha Panny Marie s Ježíškem. Jinak hladkou stěnu průčelí ukončuje vysoká hrubá jednoduše profilovaná římsa, zpoza níž vyrůstá atikový půkruhový štít, rámovaný hladkou římsou. V ploše štítu je štukovým rámem ztvárněno obdélné, zúženě půlkruhové slepé „okno“, osazené dříve patrně obrazem na plechu. Po stranách okna je rozdělen štukový letopočet 1838. Hrana štítu zděná. Boční stěny i závěr kaple hladké bez římsy, pouze na boční…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Včelná – křížek “ Na hraničkách“

  Detailní popis: Na nejvyšším místě obce v lese „Na hraničkách“ se nachází památný kříž, k němuž se váže legenda o zázračném nalezení zde ukryté monstrance odcizené z černického kostela zaběhnutou krávou v roce 1845. Znovu obnovený kříž v roce 1995 stojí jen pár metrů od kraje lesa, vlevo od silnice na Kamenný Újezd za posledním domem v obci. Kdyby se událost, která mohla být díky několika podivným „náhodám“ považována za Boží zásah, stala v jiné, než „osvícenecké době“, byla by jistě dnes Včelná významným poutním místem. Co se zde vlastně přihodilo? „Dne 20. května 1845 pásl jedenáctiletý pasáček Václav Kroneisl u lesa nad Včelnou krávy. Když spolu s také jedenáctiletou…

 • Včelná - kaplička směr K.Újezd
  Území MAS Blanský les - Netolicko

  Včelná – kaplička směr K.Újezd

  Detailní popis: sv. Jana Nepomuckého, klasicizující, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný, valeně ukončený výklenek, zaklenutý konchou a uzavřený mřížovými dvířky. Plochu průčelí po stranách výklenku zdobí hladké pilastry, směrem dolu se zužující a ukončené kulovitým terčem. Horní stranu pilastru završuje oblounová hlavice s profilovanou přesahující krycí deskou. Pilastr pokračuje jako hladká lizena s konkávně prohnutými stranami a je ukončen v profilované korunní římse, pokračující i na boční stěny kaple. Do středu římsy na průčelí je vetknut hladký lichoběžníkový klenák. Pod výklenkem člení průčelí hluboká obdélná vpadlina, dosahující až k zemi. Nad korunní římsou je vysazen trojúhelníkový štít rámovaný výrazně…

 • Včelná - kaple
  Území MAS Blanský les - Netolicko

  Včelná – kaple

  Detailní popis: v ulici 5.května, před domem čp. 24, pseudobarokní se zvoničkou, Kapli postavila v roce 1900 rodina Karla Černého a rodina Vycpálků z Plzně (Vycpálek byl v té době ředitelem plzeňské věznice na Borech) na vlastním pozemku při cestě do Kamenného Újezda. V roce 1913 postavila rodina Černých, příbuzní Vycpálků, dnešní dům, stojící vedle kaple (Černý byl stárkem v boršovském mlýnu). Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k východu. V ose západního průčelí je prolomen velký, půlkruhově zaklenutý portál, osazený dvoukřídlými výplňovými dveřmi, rámovaný štukovým vyžlabeným a profilovaným ostěním. Průčelí rámuje nárožní rustiková lizena, ukončená ve vysazené profilované římse kryté oplechováním. Na římsu dosedá lichoběžníkový převýšený štít s…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – kříž u kostela

  Detailní popis: kamenný podstavec: vytesaný nápis nečitelný (latinsky?)a 1847, litinová tabulka nápis: Poutníče zde chvíli stůj, muka Páně uvažuj, muka Páně kynou, léta tvoje hynou. Smrt přijde, soud nastane, kam tvá duše se dostane. Mírné poškozený – mechy, eroze, nátěry, nutná konzervace. Název objektu: Vitějovice – kříž u kostela MAS: Blanský les – Netolicko Okres: Prachatice Obec s rozšířenou působností: Prachatice Obec: Vitějovice Katastrální území: Vitějovice Vlastník objektu: obec Vlastník pozemku (je-li jiný):   Neznámý vlastník:   Provozovatel (je-li jiný než vlastník):   Typ objektu: kříž, křížek Půdorys: mnohoúhelník Rozměry: 0,8 m Konstrukce: kámen Nápis:   Překlad nápisu:   Datace vzniku: 1847 Mobiliář (existuje-li):   Objekt památkově chráněn: Ne Seznam…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – kaplička na mostě

  Detailní popis: Původ kaple sahá nejspíše někam do konce 18. století. Dle zápisu ve Farní knize Vitějovické postavila obec v roce 1824 na místě stržené kaple sv. Jana Nepomuckého novou větší kapli. Další zápis v kronice se váže k roku 1929 kdy byla kaple ve zchátralém stavu, a proto kaple opravena. Zednickou práci vykonal F.Miller zedník a domkář ve Vitějovicích, truhlářské práce provedl V.Pech mistr truhlářský a kostelník ve Vitějovicích. Dle záznamu byly v kapli socha sv. Jana Nepomuckého a dvě malé sošky bez bližšího určení umístěné ve výklencích. Sochy opravil malíř Němec z Prahy, člen ateliéru pražského architekta Jaroslava Mayera, který se podílel rovněž na výmalbě místního kostela. Při…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – kaplička na Kamíkách

  Detailní popis: Zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, výklenkem orientována k západu. V ose hlavního západního průčelí v jeho spodní části je prolomen hluboký výklenek obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem, valeně zaklenutý, nad závěrem koncha. Ve výklenku byla na tumbovém soklu umístěna dřevěná socha Panny Marie Lourdské (?), zcizené v roce 2000. Výklenek uzavírají dřevěná příčková dvířka. Průčelní stěnu vymezují vystupující nárožní pilastry ukončené úzkou římsovou hlavicí, nesoucí vysokou profilovanou korunní římsu. Pilastry rostou z oblounových římsových patek a rozšířeného hranolového soklu. Zpoza korunní římsy roste trojúhelný štít vymezený hrubou obdélnou obvodovou římsou, tvořící v ploše štítu velmi hlubokou vpadlinu, opatřenou světle modrým nátěrem. Boční stěna hladká, bez otvorů,…

 • Území MAS Blanský les - Netolicko

  Vitějovice – kaplička

  Detailní popis: v obci u domu čp. 14, býv. pivovar, z návsi směr Prachatice, barva bílá – neobvyklé provedení (archaická s trojitou stříškou). Vestavěna do kamenné ohradní zdi u domu čp. 14. – jeden z nejstarších obytných srubů v ČR (dřevo smýceno 1491). Hmotná archaicky působící zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu a zasazená do ohradní zdi a tarasu přilehlé předzahrádky, výklenkem orientovaná k východu. V ose východního průčelí je prolomen poměrně mělký a úzký segmentově ukončený výklenek osazený obrazem sv. Vojtěcha malovaným na plechu a zaskleným. Plocha průčelí jinak nečleněná, přechází do výrazně převýšeného, tvarově velmi nezvyklého štítu. Štít tvoří tři ozuby kryté cihlovou sedlovou stříškou, rovněž hrany…