Území MAS Blanský les - Netolicko

Rančice – kaplička směr Opalice

Detailní popis: kaplička Nanebevstoupení Páně, lidová s barokně klasicistními prvky, Zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k severu, podle tradice postavená usedlíky v Opalicích s prosbou o ochranu při jízdě ze srázného kopce, po němž vede cesta z Rančic do Opalic. Korpus kaple je kladím a římsou rozdělen na dvě odlišné poloviny. Spodní dvě třetiny mají charakter hladkého hranolového tělesa, v jehož jižní stěně je prolomen hluboký, valeně zaklenutý výklenek obdélného půdorysu, uzavřený torzem železných dvířek, potažených pletivem. Podle písemných pramenů býval výklenek osazen obrazem Nanebevstoupení Páně, malovaným na plechu. Boční stěny i severní stěna jsou hladké bez výzdoby. Na kladí a římsu navazuje nižší nástavba, v jejíchž čtyřech stěnách jsou prolomeny prázdné obdélné vpadliny. Nástavbu ukončuje vysazená jednoduše profilovaná římsa, nesoucí na jižní a severní stěně trojúhelníkový štít, rámovaný profilovanou obvodovou římsou, vytvářející v ploše štítu hladkou vpadlinu. Sedlovou střechu kryjí prejzy. Vnější plochy kaple pokrývají zbytky bílého nátěru, pod nímž prostupují starší vrstvy, zejména okrová a modrá.

Název objektu:Rančice – kaplička směr Opalice
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kamenný Újezd
Katastrální území:Kamenný Újezd
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:1 m x 0,5 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav