Území MAS Blanský les - Netolicko

Radošovice – kaplička

Detailní popis: Kaple je zasvěcena sv. Františkovi, jedná se o zděnou stavbu, stavební sloh – selské baroko. Kapli postavil v roce 1908 Matěj Borovka z Radošovic čp. 15 na okraji svého pole jako díkůvzdání za svoji záchranu při nebezpečném pádu z patra stodoly. Ve výklencích bývaly umístěny sochy sv. Františka, Bolestné P.Marie a Nejsvětějšího Srdce Páně. Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je polomen úzký vysoký portál ukončený tudorským obloukem se zakulaceným vrcholem. Hladké štukové ostění kopíruje tvar portálu, uzavřeného na vnějším líci mřížovými dveřmi vyplněnými pletivem. Plochu průčelí vymezuje lizenový rám s konvexně zaoblenými rohy a dva šestilisté květy se zvýrazněným středem nad portálem. Průčelí ukončuje profilovaná římsa, z níž vyrůstá mírně převýšený trojúhelníkový štít, ve spodní části obdélně rozšířený. Štít rámuje profilovaná obvodová římsa, ve středu plochy je umístěna kruhová nika lemovaná výrazně profilovaným ostěním, z něhož vybíhají krátká ramena kříže. Rozšířené dolní konce štítu bývaly osazeny vázovým soklíkem s koulí (pravý chybí, levý dochován), obdobně z vrcholu štítu vyrůstá zvonovitý soklík osazený křížem. Boční, hladce omítnuté stěny bez otvorů, vymezuje shodný lizenový rám jako průčelí, zadní stěna hladká, přecházející bez architektonického členění do trojúhelníkového štítu. Hmota kaple vyrůstá z nízkého zvýrazněného soklu. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Čtvercový interier uzavírá placková klenba, hladce omítnuté stěny shodně člení mělký obdélný, trojúhelníkově ukončený výklenek, vyrůstající z reliéfní „menzy“ s konkávně prohnutými boky a obdélným soklem. Ve výklencích bývaly umístěny sochy sv. Františka, Bolestné P.Marie a Nejsvětějšího Srdce Páně. Veškeré vnější a vnitřní plochy pokrývá bílý nátěr.

Název objektu:Radošovice – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: 
Obec:Radošovice
Katastrální území:Radošovice u Čes. Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:2×2 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1908
Mobiliář (existuje-li):kříž, 2 obrazy
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:NPÚ, č. 394
Stav památky:Uspokojivý stav