Poříčí - kaple sv. Petra
Území MAS Blanský les - Netolicko

Poříčí – kaple sv. Petra

Název objektu:Poříčí – kaple sv. Petra
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Boršov nad Vltavou
Katastrální území:Boršov nad Vltavou
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:2m x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1718
Mobiliář (existuje-li):Socha – Panna Maria Budějovická
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:ÚSKP – 26124/3-52
Stav památky:Mírné poškození

Detailní popis: na severním okraji obce u železničního přejezdu, proti zámeckému parku. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen velký, valeně zaklenutý výklenek, v zaklenutí nepatrně zúžený, uzavřený jednoduchou mříží. Zadní stěnu kaple kryje novodobý obraz sv. Petra, zakrývající patrně barokní nástěnnou malbu, údajně zcela zničenou. Průčelí kaple rámují široké hladké nárožní lizeny. Sokl kaple je nezvýrazněný, oddělený od korpusu kaple profilovanou soklovou římsou, probíhající na bočních stěnách, na průčelí a zadné stěně pouze v šíři lizen. Čelní plochu soklu člení hluboká vpadlina tvaru stlačeného kvadrilobu, původně patrně zdobená nápisem či osazená deskou s nápisem. Průčelí završuje hladké kladí, dosedající přímo na nárožní pilastry, spojené s daleko přesahující, prejzy krytou podstřešní římsou, ve střední části zapuštěnou v proporcích hloubky lizeny. Zpoza římsy vyrůstá nízký a úzký volutový štít, do jehož středu je zasazena kamenná socha Panny Marie Budějovické, pokrytá typickým reliefem, podobným obilným klasům. Ruce sepjaty před tělem k modlitbě, za hlavou zlatá paprsčitá svatozář. Na soklu rytý nápis s chronogramem 1718 „SANCTA MARIA BVDOVICENSIS TVERE NOS“ Po stranách štítu jsou připojeny kamenné kulovité vázy. Úzké boční stěny rámují shodné nárožní lizeny, prostor mezi nimi má tak podobu úzké hladké vpadliny. Stěny ukončuje shodné kladí a profilovaná podstřešní římsa, oboje přesahuje v síle lizeny i na zadní stěnu (římsa je zde kryta prejzy). Zadní stěna přechází do nízkého trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí prejzy.

Poříčí - kaple sv. Petra