Území MAS Blanský les - Netolicko

Otmanka – kaplička

Detailní popis: sv. Jana Nepomuckého, lidová s klasicizujícími prvky, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. Hladký, poměrně vysoký sokl odděluje od korpusu široká soklová římsa s vyžlabením. Korpus kaple téměř krychlový, v ose východní stěny prolomený otevřeným, hlubokým, valeně zaklenutým výklenkem s hladkými stěnami. Ve vrcholu průčelí, v úrovni zaklenutí, je rytý letopočet 1875. Korpus ukončuje římsa shodné profilace jako soklová římsa, na ní dosedá nízký trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou fabionovou římsou, vytvářející v ploše štítu středovou vpadlinu. Osu vpadliny zdobí mělký reliéfní dvouramenný kříž. Boční stěny hladké, rozdělené pouze zmíněnou soklovou a podstřešní římsou, zadní stěna zcela hladká, bez členění přechází do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky.

Název objektu:Otmanka – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kamenný Újezd
Katastrální území:Otmanka
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:1 m x 0,5 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1875
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození