Území MAS Blanský les - Netolicko

Milíkovice – kaplička

Detailní popis: lidová s barokně klasicizujícími prvky. Prostá zděná stavba působící archaickým velmi hmotným dojmem, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jinak hladkého průčelí je prolomen poměrně úzký obdélný výklenek elipsovitého půdorysu zaklenutý konchou, uzavřený kovanou mříží. Průčelí ukončuje výrazná hrubá zaoblená římsa, na níž dosedá mírně převýšený, trojúhelníkový štít rámovaný opět velmi hrubou a masivní obvodovou římsou, vytvářející v ploše štítu hlubokou vpadlinu, uprostřed prolomenou další trojúhelníkovou nikou. Hranu štítu kryjí prejzy, z vrcholu vyrůstá prostý dvouramenný kříž. Hladké boční stěny ukončuje římsa viz průčelí, z níž vyrůstá nízká nepravidelně lichoběžníková nástavba, vytvářející bok pultové, taškami bobrovkami kryté, střechy. Zadní stěna kaple hladká, nezdobená, bez římsy. Celá hmota kaple vyrůstá z velmi vysokého soklu, tvořícího téměř polovinu výšky korpusu kaple, odděleného zaoblenou soklovou římsou a na čelní stěně opatřeného středovou vpadlinou. Veškeré vnější i vnitřní plochy kaple pokrývá bílý nátěr, pod nímž prosvítá starší okrová fasáda. Pod lesem u cesty z Milíkovic do Kamenného Újezda byl roku 1876 postaven železný kříž na kamenném podstavci na paměť tragické události, kdy byla v těchto místech zabita bleskem služebná z Menšíkova statku při pasení dobytka. Nedaleko odtud, na rozcestí, vystavěl tentýž Josef Menšík z Milíkovic kapličku se sochou sv. Jana Nepomuckého, kterou si přivezl ze svatojánské pouti v Praze.

Název objektu:Milíkovice – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Milíkovice
Katastrální území:Krasejovka
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:poslední třetina 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození