Území MAS Blanský les - Netolicko

Lipí – návesní kaple

Detailní popis: Návesní kaple postavena Linhartem Chromým. Zděná stavba obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a hranolovou zvonicí, orientována k východu. V ose západního průčelí je prolomen vysoký hrotitý portál zapuštěný do architektonického orámování zakončeného trojúhelníkovým štítem. Plochu rámu do úrovně zaklenutí portálu pokrývá pásová rustika, zaklenutí portálu doplňuje rustikovaný klenák s lichoběžnkovým hlavním klenákem. Nepatrně rozšířená horní část rámu přechází do trojúhelníkového štítu s obvodovou profilovanou římsou, střed štítu zdobí štuková rozeta s vepsaným letopočtem LP 1897. Sedlová střecha štítu oplechována. Na vnitřním líci rámu jsou osazena dvoukřídlé výplňové dveře s vysokým hrotitým proskleným nadsvětlíkem. Zbývající plochu průčelí rámuje pouze na nároží úzká rustikovaná lizena, ukončená na přetržené profilované římse, přecházející z bočních stěn. Plocha štítu hladká s obvodovou profilovanou římsou, hrana oplechována. Zpoza štítu vyrůstá nízká hranolová zvonice, prolomená čtyřmi hrotitými prostupy k zavěšení zvonu, boční prostupy doplňují tři konzoly v úrovni podokenní římsy. Spodní část zvonice je rozšířena do hladkého soklu, stěny zdobí pásová rustika ukončená pod fabionovou římsou drobným zubořezem. Na římsu dosedá oplechovaná jehlancová střecha s křížem, doplněná na spodním okraji čtyřmi malými štítky, jejiž plochu vyplňuje hladká vpadlina. Boční stěny vymezuje na pravoúhlých nárožích široká rustikovaná lizena, jejíž vrchol zdobí mělká reliéfní výzdoba tvaru obloučkového baldachýnu. Lizeny propojuje pod profilovanou podstřešní římsou úzký zubořezový vlys. V ose stěny jsou v těsné blízkosti prolomena dvě hrotitá okna se štukovým ostěným zdobeným oblounovým prutem, rustikovaný klenák s lichoběžníkovým hlavním klenákem, profilovaná podokenní římsa rozdělená pro každé okno Do mírně se rozevírající okenní špalety je osazeno vlastní užší hrotité okno s kružbovým rámem vyplněným čirým a barevným sklem zalitým do olověných lichoběžníkových a kosočtvercovým tabulek. Na loď kaple navazuje trojboký závěr stejných proporcí, na zkosených stěnách prolomený jedním hrotitým oknem stejné profilace jako na bočních stěnách. Stěny závěru ukončuje rovněž shodný zubořez, přerušený na zlomech stěn obloučkovým baldachýnem. K rovné východní stěně závěru je přistavěna nžší pětiboká sakristie, prolomená dvěma hrotitými okny s hladkým ostěním, ve východní stěně je umístěn obdélný portál s hladkým ostěním, stěny uzavírá zubořez s obloučky a profilovaná podstřešní římsa. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného hladkého soklu. Sedlovou, nad závěrem a sakristií valbovou střechu kryjí tašky esovky.Obdélný interier lodi je zaklenut hladkou hrotitou klenbou, oddělenou od stěn výraznou profilovanou římsou, v závěru je klenba zalomena podle zkosení stěn. Hladce omítnuté stěny prosvětlují pouze okenní výklenky s mírně se rozevírajícími špaleta a šikmým parapetem. Západní stěnu otevírá hrotitý , rozevírající se vstupní výklenek. V úrovni nadsvětlíku je přizděna plochostropá kruchta s dřevěným prořezávaným zábradlím, přístupná prostým dřevěným schodištěm při severní stěně. Stěnu kruchty zdobí kruhový štukový rám s nápisem „LiNhART. CHROMY. ROKU 1.8.97.“ Podlahu kryje glazovaná dlažba, v lodi šedé a černé šestihrany, vytvářející květ s červeným středem, ve zvýšeném presbytáři šedé šestihrany doplněné na zkosení menšími červenými čtverci. Vnější plochy lodi pokrývá světle okrový nátěr, architektonické prvky bílé stejně jako zvonice. Sokl šedý. Veškeré plochy interieru bílé, římsa a rám na kruchtě světle hnědé.

Název objektu:Lipí – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Lipí
Katastrální území:Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:19. století
Mobiliář (existuje-li):14 zastavení Křížové cesty (pseudogotické rámy tva
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození