Území MAS Blanský les - Netolicko

Lipanovice – návesní kaple

Detailní popis: Kaple sv. Jana a Pavla se zvoničkou na návsi v osadě Lipanovice. Původně na tomto místě stála menší kaple, ta současná vznikla úpravami a rozšířením původní stavby v roce 1902. Lidová s použitím některých historizujících zejména pseudorománských prvků. Obdélná zděná kaple s rovným závěrem, orientovaná k východu. Na místě dnešní stavby stála původně menší patrně čtvercová kaple z 1.poloviny 19. století (není písemně doloženo), tvořící zřejmě východní polovinu dnešní lodi. Západní část lodi včetně zvonice byla připojena při úpravě a rozšíření v roce 1902. V ose západního průčelí je prolomen hrotitě zaklenutý portál bez ostění. Zaklenutí lemuje široký rustikovaný klenák vycházející z profilované rozměrově širší římsičky. Plochu průčelí po stranách portálu vyplňují dvě obdélné vpadliny, nároží zbobí rustikovaná lizena od druhého horního pole zkosená. Průčelí přechází bez architektonického oddělení do trojúhelníkového štítu lemovaného obloučkovým vlysem. V ose štítu je umístěn obdélný, trojúhelníkově ukončený výklenek lemovaný hladkým klenákem. Prostor mezi výklenkem a klenákem portálu vyplňuje štukový stylizovaný christogram (písmena IHS). Štít i celé průčelí prodlužuje v líci připojená úzká hranolová zvonice zakončená vysokou oplechovanou jehlancovou střechou přecházející do šestihranu. Zdivo zvonice prolamují 4 obdélné hrotitě ukončené prostupy, lemované rustikovanými klenáky. Uvnitř zvonice je zavěšen zvon. U paty západní stěny zvonice je umístěn štukový letopočet přestavby – 1902. Boční stěny, vycházející z výrazného soklu obíhajícího celou kapli, prolamují vždy dvě obdélná valeně zaklenutá okna. Východní okno bylo patrně umístěno v ose zdi původní kaple, symetricky je umístěno novější západní okno lemované dvěma širokými obdélnými vpadlinami. Okna jsou ve středu síly zdiva osazena okny v dřevěném děleném rámu. Dolní dvě třetiny dělí příčky na 4 tabule zasklená čirým sklem, záklenek je paprskovitě rozčleněný a zasklený zbytky barevných skel (červené, zelené, modré). Boční stěny ukončuje výrazná profilovaná podstřešní římsa. Plochu východní stěny člení pouze malé kruhové okénko v ose pod krytou římsou, oddělující stěnu od trojúhelníkového štítu. Uprostřed štítu je prolomeno malé okénko klíčového tvaru, z vrcholu štítu vyrůstají zbytky kovaného kříže. Zkosená, půlkruhově zapuštěná nároží východní stěny jsou pozůstatkem původní stavby z 1.pol. 19. století. Kapli završuje sedlová střecha krytá jednoduše kladenými bobrovkami. Obdélný interier uzavírá dřevěný, omítaný plochý strop, uprostřed ozdobený modrým kruhovým štukovým zrcadlem lemovaným profilovaným rámem. Zdi hladce omítnuté bez ozdob, rozčleněné jednoduchou linkou při dolním okraji šikmých okenních parapetů. Cihlová dlažba. Kaple je opatřena okrovým nátěrem, architektonické prvky bílé, včetně vpadlin a prostupů zvonice. Inmterier světle žlutý, strop bílý.

Název objektu:Lipanovice – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Záboří
Katastrální území:Lipanovice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:4 x 6 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1.polovina 19. století, přestavěna a rozšířena rok
Mobiliář (existuje-li):14 zastavení Křížové cesty (50 x 38 cm), Bolestná
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci