Území MAS Blanský les - Netolicko

Kvítkovice – návesní kaple

Detailní popis: Návesní kaple Panny Marie Sdružení Růžencové. Na místě, kde se nachází kaple, byl původně obecní rybník. Kaple byla postavena v roce 1902 na místě obecního rybníka na popud Josefa Šťastného, který se z velké části podílel i na financování stavby z peněz určených pro syna Vojtěcha, který zemřel bezdětný. Kapli vysvětili 23.4.1902 českobudějovický biskup Dr.Říha. Cihlová stavba na kamenné podezdívce postavená na obdélném půdorysu s pětibokým závěrem, orientovaná k východu.V ose západního průčelí je prolomen hrotitý portál s profilovaným ostěním s vyžlabením. Zaklenutí portálu vychází z profilované patky, ketrá je zároveň krycí deskou ozdobné hlavice představěného sloupu, vyplňujícího střední část portálu. Portál je zasazen do edikuly zakončené hladkým oplechovaným trojúhelníkovým štítem, lemovaným obvodovou profilovanou římsou. Z vrcholu edikuly vyrůstá železný liliový kříž s kruhovým terčem ve středu, z něhož vycházejí paprsky svatozáře. Portálem se vstupuje do krátké předsíně vytvářející západní průčelí lodi. Vůči lodi je přesíň rozměrově užší a nižší. Na západní stěně nad portálem je prolomeno kruhové okno na kruchtu lemované profilovaným štukovým ostěním. Štukový rámeček s letopočtem 23.4.1902 vpravo od portálu vyjadřuje datum vysvěcení kaple. Zkosené rohy jsou opatřeny jednou odstupněnými hranolovými opěráky opatřené stříškami. Z boku osvětlují předsíň malá hrotitá okna s profilovaným štukovým ostěním. Průčelí předsíně završuje profilovaná římsa navazující na podstřešní římsu lodi. Nad římsou se zdvihá trojúhelníkový štít završený kruhovým ciferníkem hodin, pod nimiž jsou prolomena dvě malá hrotitá okna s jednoduše odstupněným ostěním a osazené dřevěným rámem s horizontální příčkou. V líci vyrůstá z předsíně hranolová zvonice pokrytá rustikou a prolomená 4 hrotitými prostupy (na východní stěně nižší) krytými dřevěnými žaluzemi. Zkosená nároží ukončují subtilnější polosloupky s hlavicemi, nesoucí profilované podstřešní konzoly. Zvonici kryje vysoká oplechovaná jehlancová střecha opatřená makovicí. Vlastní loď kaple je obdélná, zakončená trojúhelníkovými štíty lemované obvodovou římsou, na západě z velké části krytý zvonicí, na východně částečně zakrytý střechou presbytáře. Boční stěny prosvětlují dvě velká hrotitá okna s profilovaným ostěním, v polovině síly zdiva osazené kovovým rámem vyplněným obdélnými čirými tabulkami skla. Zaklenutí je řešeno obdobně nebo v podobě 3 kruhů oddělených prohnutými příčkami. Šikmý parapet. Nároží a střed stěn podpírají opěráky viz předsíň. Loď kaple uzavírá sedlová střecha pokrytá taškami esovkami (Bramac). K východní stěně lodi přiléhá pětiboký presbytář rozměrově užší a nižší než loď, krytý sedlovou, nad závěrem valbovou střechou. Zdivo presbytáře prolamují 3 okna viz loď, nároží zesilují opěráky viz předsíň. K jižní stěně presbytáře přiléhá přízemní obdélná sakristie, jejiž stěny vymezují hladké lizenové rámy. Obdélný vstupní portál je umístěn v západní stěně, jižní stěnu prolamuje hrotité okno viz loď. Valbovou střechu kryjí tašky typu Bramac. Předsíň plochostropá (dřevěný rovný strop). Obdélný prostor lodi kaple je zaklenut dvěmi poli křížové klenby se štukovými žebry vycházejícími z jehlancových konzol a spojených 8-hrannými svorníky bohatě reliefně zdobenými listy. Z předsíně se do lodi vstupuje hrotitým vstupem osazeným dvoukřídlými výplňovými a prosklenými dveřmi, prosklený nadsvětlík člení dvě prohnuté příčky. Vstup rámuje široké obdélné ostění, v ploše rustikované. Nad vstupem je umístěna plochostropá kruchta s plným dřevěným zábradlím členěným čtvercovými výplněmi v podobě sdružených hrotitých oken. Uprostřed propletené elipsovité rozety. Zůžený hrotitý vítězný oblouk odděluje loď od presbytáře zaklenutého žebrovou klenbou. Podlaha lodi je opatřena novou bíle glazovanou dlažbou, v lodi zatím zůstává původní šedo-černá dlažba. Plášť lodi je pokryt bílým nátěrem, ostění ikrově žlutá. Interier včetně klenby lodi, žlutohnědý, žebra klenby a ostění vítěznéhé oblouku šedohnědé. Stěny jsou opatřeny ornamentálním válečkem, klenební a meziklenební žebra doprovází hnědá linka s liliovým motivem. Klenba presbytáře je šedomodrá, čelo vítězného oblouku hnědě mramorované ozdobené 2 malovanými letícími anděly.

Název objektu:Kvítkovice – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kvítkovice
Katastrální území:Kvítkovice u Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1902
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav