Území MAS Blanský les - Netolicko

Krasejovka – kaplička

Detailní popis: kaple sv. Jana Nepomuckého, lidová s barokně klasicistními prvky, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen obdélný výklenek , zaklenutý stlačenou valenou klenbou, uzavřený dřevěnou mřížkou s vertikálními příčkami. Plochu průčelí mezi výklenkem a pravoúhlým nárožím zdobí hladké pilastry, ukončené v úrovni zaklenutí výklenku profilovanou hlavicí s přesahující fabionovou krycí deskou. Průčelí ukončuje profilovaná fabionová římsa, na níž dosedá převýšený trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou římsou stejné profilace, vytvářející v ploše štítu hladkou vpadlinu. Hranu štítu kryjí prejzy. Římsa pokračuje jako podtřešní i na bočních stěnách, které jsou jinak hladké bez výzdoby a členění, ukončené však nad římsou malým nepravidelně lichoběžníkovým nástavcem, tvořícím boční stěnu pultové střechy kryté jednoduše kladenými taškami bobrovkami. Zadní stěna hladká, ukončená bez římsy. Hmota kaple vyrůstá z vysokého soklu odděleného výraznou soklovou římsou, na čelní stěně zvýrazněného obdélnou vpadlinou pod výklenkem.

Název objektu:Krasejovka – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kamenný Újezd
Katastrální území:Krasejovka
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození