Kamenný Újezd - kaplička u kolejí
Území MAS Blanský les - Netolicko

Kamenný Újezd – kaplička u kolejí

Detailní popis: barokní kaple Panny Marie, Podle tradice měl J. Vogl, knížecí sládek v plavnickém pivovaru, němou dceru. V místech, kde stojí kaple, došlo k zázračnému uzdravení, a první slovo, které dítě vyslovilo, bylo „Maria“. Na památku události nechal J.Vogl vlastním nákladem zbudovat kapličku a pravděpodobně zavázal své nástupce, respektive jejich manželky, jejím udržováním. Po zrušení pivovaru převzal údržbu kapličky majitel protějšího domu Jan Rozkoš. Do 80. let 20. století stála u kapličky mohutná lípa, zasazená snad při jejím založení roku 1800. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen velký obdélný výklenek půlkruhového půdorysu, zaklenutý konchou, uzavřený luisézní kovanou mříží s girlandami, ve středu míříže v kruhu zlatý mariogram, v zaklenutí kalich a letopočet 1800. Výklenek je bez ostění, rámovaný hladkými pilastry, ukončenými v úrovni vrcholu výklenku profilovanou hlavicí s fabionovou krycí deskou. Výklenek zvýrazňuje pouze lichoběžníkový klenák. Průčelí ukončuje velmi vysoká bohatě profilovaná krytá římsa, pokračující na bočních stěnách jako římsa podstřešní. Zpoza římsy vyrůstá mírně převýšený volutový štít rámovaný jednoduchou římsou, v ploše hladký, na hraně krytý taškami, zakončený cihlovým soklíkem, ze kterého vyrůstá jetelový kříž s paprsky svatozáře mezi rameny. Mírně odsazeným, zaobleným nárožím se připojují boční stěny, prolomené zhruba do poloviny výšky stěny poměrně hlubokou obdélnou vpadlinou se štukovou šambránou zdobenou obláčkovým štukem. Stěny ukončuje zmíněná podstřešní římsa. Odsazeným zaobleným nárožím je připojena i hladká zadní stěna přecházející bez členění do trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá z vyššího soklu, ukončeného výraznou soklovou fabionovou římsou, na čelné stěně bytky štukové lizeny, navazující na pilastry průčelí. Sedlovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky. Konchou zaklenutá nika půlkruhového, respektive elipsovitého půdorysu, stěny hladké, k zadní stěně je připojen nízký zděný soklík se segmentově zvlněnou přední stěnou pro umístění sochy Panny Marie. Dno výklenku cihlové. Vnější plochy kaple kryje tradiční žlutě okrový nátěr, architektonické prvky bílé, vnitřní plochy výklenku narůžovělé.

Název objektu:Kamenný Újezd – kaplička u kolejí
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kamenný Újezd
Katastrální území:Kamenný Újezd
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1800
Mobiliář (existuje-li):socha – Panna Maria Lourdská
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození