Území MAS Blanský les - Netolicko

Kamenný Újezd – boží muka – nedaleko kostela

Detailní popis: Slohovým určením spadá vznik božích muk někam do konce 15. století. Na podstavci se nachází letopočet 1492 a 1901. Je zřejmé, že oba letopočty byly zhotoveny na počátku 20. století při přemístění božích muk, dodnes však není znám písemný doklad nebo událost, pro níž by byla boží muka roku 1492 postavena. Jak dokládají zápisy v Obecní kronice a fotografie z počátku 20. století, stála boží muka původně o něco jižněji před čp. 68 „U Filisteinů – Achaců – Homolků“. Sloup stál původně před nízkým domkem Jana Filisteina. Hospodářství koupil někdy na konci 19. století řezník Jan Achac a dům přestavěl na hostinec „U Achaců“. Boží muka se tak ocitla nedaleko vchodu do hospody a hosté zábav okolí božích muk často „znečišťovali“. Proto bylo rozhodnuto o jejich přemístění. Nákladem zdejšího Okrašlovacího spolku (část Národní Jednoty Pošumavské), pod vedením místního rodáka Kašpara Kříže došlo v roce 1901 k přemístění. V severovýchodní části náměstí, před domy čp. 24 a 25, byl upraven „kopeček u Šebestů“ na okrasný park, osázený kulovými akáty, lipami a živým plotem. Po skončení prací dne 16. května 1901 byla do středu parku osazena boží muka a opatřena na podstavci datem přemístění a datem údajného vzniku. Žulová sloupková boží muka s tordovaným dříkem. Prostý hladký hranolový sokl, na který dosedá nízký hranolový soklík dříku. Vlastní dřík tordovaný se zvýrazněnými žebry tordování, ukončuje hladká hranolová hlavice s fabionově připojenou přesahující krycí deskou. Na hlavici navazuje hranolová lucernová nástavba, jejíž stěny ukončuje přesahující prostá římsa a trojúhelníkové štítky s výraznou vpadlinou a obvodovou profilovanou římsou. Kamenné stříšky štítů vytváří v průniku tvar kříže. Severní stěna lucerny je prolomena hlubokou obdélnou nikou, původně osazenou sochou sv. Jana Nepomuckého. Ostatní stěny plné, boční zdobené mělce basreliéfní výplní, krytou hrubší omítkou. Lucernu ukončuje železná kovaná makovice a plochý kříž.

Název objektu:Kamenný Újezd – boží muka – nedaleko kostela
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kamenný Újezd
Katastrální území:Kamenný Újezd
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:čtverec
Rozměry: 
Konstrukce:kámen
Nápis:1492, R 1901, R 1997
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:konec 15. století (1492 ?)
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:ÚSKP – 30753/3-183
Stav památky: