Území MAS Blanský les - Netolicko

Kaliště u Lipí – kaple

Detailní popis: Návesní kaple sv. Andělů strážných v osadě Kaliště u Lipí. Pseudorománská. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu zakončená půlkruhovou apsidou, orientovaná k severu. K ose jižního průčelí je přistavěna užší předsíň prolomená půlkruhově ukončeným portálem s širokým štukovým rustikovaným klenákem, vyrůstajícím z ploché patky, která přechází i na špaletu portálu. Patku klenáku zdobí tři drobné čabraky. Prostor mezi portálem a pravoúhlým nárožím vyplňuje hladký pilastr vycházející z profilované patky a ukončený obdobnou římsovou hlavicí. Nad průčelím předsíně je vysazen trojúhelníkový štít rámovaný deskovou římsou, která vytváří v ploše štítu vpadlinu. V ose vpadliny je prolomena valeně zaklenutá nika osazená litinovou sochou sv. Antonína Paduánského (výška cca 30 cm). Niku rámuje hladké štukové ostění vybíhající v dolních rozích do pravoúhlých uší. Boční stěny předsíně vymezuje pouze úzká basreliefní linka při nároží a pod fabionovou podstřešní římsou, zbývající plocha stěny je hladce omítnutá. Ve východní stěně je osazena kamenná deska s letopočty výstavby kaple. Sedlovou střechu předsíně kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky, z hřebene nad štítem vyrůstá prostý kříž se zvýrazněným středem. Z krovu předsíně vyrůstá vysoká zvonice, v dolní polovině hmoty hranolová, v horní osmihranná. Stěny zvonice jsou hladké, pouze na jižní stěně hranolové části je umístěno kruhové pole uzavřené hladkým štukovým rámem. Zvonici završuje užší dřevěná osmihranná sloupková lucerna s půlkruhově vyklenutými překlady, na něž dosedá oplechovaná jehlancová střecha, u paty rozšířená a doplněná čtyřmi trojúhelníkovými štítky. Střechu ukončuje kulovitá makovice. Přechod mezi zdivem zvonice a lucernou je oplechován, stejně jako šikmé rohy vystupující na přechodu hranolové a osmihranné části zvonice. Zvonice částí své hmoty zasahuje do vlastního jižního průčelí lodi, vymezeného hladkou obvodovou lizenou, přecházející i na patrnou část štítu. Boční stěny kaple dělí tři vertikální lizeny na dvě zhruba čtvercová pole, propojená jednoduše profilovanou fabionovou podstřešní římsou. Vrchol lizen zdobí štukový motiv písmene „T“.Ve středu obou polí je prolomeno velké obdélné, půlkruhově ukončené okno zvýrazněné širokým rustikovaným klenákem. Mírně se rozevírající špalety se šikmým parapetem jsou v síle zdiva osazeny kovovým okenním rámem děleným na řadu malých obdélných tabulek prosklených čirým i barevným sklem. K severní stěně lodi, vymezené lizenovým rámem, včetně trojúhelníkového štítu, je připojena zúžená a snížená půlkruhová apsida, ukončená profilovanou podstřešní římsou a prolomená dvěma kruhovými okny s hladkým štukovým ostěním. V síle zdiva jsou obě okna osazena kovovým rámem paprskovitě děleným prosklenými tabulkami. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu. Sedlovou střechu lodi kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky, půlkuželová střecha apsidy je oplechovaná. Valeně zaklenutou předsíní a obdélným portálem, osazeným dvoukřídlými výplňovými a prosklenými dveřmi se vstupuje do obdélné plochostropé lodi. Strop zdobí v celé ploše obdélné basreliéfní zrcadlo pokryté modrým nátěrem a poseté zlatými hvězdami. Ke stěnám je strop připojen vysokou bílou fabionovou římsou, která v rozích přechází do krátké štukové „přípory“ zdobené zubořezem. Hladké stěny prosvětluje dvojice okenních výklenků s rozevírajícími se špaletami a mírně šikmými parapety. Loď od apsidy odděluje široký, pravoúhlý vítězný oblouk se zaoblenými horními rohy. Špaletu vítězného oblouku pokrývá široký hladký pilastr zakončený fabionovou a deskovou hlavicí pod úrovní zaoblení. Stěny lodi pokrývá světle okrový nátěr, doplněný pod úrovní oken válečkovým ornamentem, zaklenutí oken doprovází zlaté hvězdy. Kamenným stupněm je zvýšen prostor půlkruhové plochostropé apsidy, prosvětlené dvěma kruhovými okny. Strop apsidy pokrývá modrý nátěr posetý zlatými hvězdami, přesahující i na část stěn. Vedle oltáře Andělů strážných doplňují výzdobu apsidy dva kruhové štukové reliefy znázorňující poprsí Ježíše Krista a Panny Marie. Podlahu lodi kryje patrně původní glazovaná šedá, červená a černá dlažba vycházející z osmihranných dlaždic. Z červených dlaždic jsou sestaveny květy s černým středem. Vnější plochy kaple pokrývá bílý nátěr, architektonické prvky okrové, včetně bočních stěn předsíně. Barevnost vnitřních ploch lodi viz interier, apsida bílá, strop modrý se zlatými hvězdami.

Název objektu:Kaliště u Lipí – kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Lipí
Katastrální území:Kaliště u Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1914 – 1927
Mobiliář (existuje-li):závěsný krucifix v předsíni
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav