Území MAS Blanský les - Netolicko

Jaronice – kaplička

Detailní popis: Pseudobarokní. Do roku 1908 stála v místech dnešního rybníka starší kaplička. Vzhledem k tomu, že kaple stála na kvalitním pískovém podloží, probíhala kolem kaple intenzivní těžba pro obecní účely. V důsledku těžky došlo jednak k podkopání základů kaple a jednak těžbou kolem kaple vznikly hluboké jámy ztěžující přístup ke kapli. V roce 1908 byly vzniklé jámy spojeny a upraveny na rybník. Původní kaple byla stržena a současně na východním břehu vzniklého rybníka postavena nová. Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný hluboký valeně zaklenutý výklenek, uzavřený železnou mříží, jejíž pruty vytváří tvar obdélníku, v záklenku lichoběžníku. Výklenek lemuje štukové profilované ostění ukončené širší patou klenáku stejné profilace jako ostění. Průčelí vymezují na pravoúhlých nárožích hladké lizeny, které přecházejí do obvodové lizeny barokizujícího obloučkového štítu. Štít není od plochy průčelí architektonicky oddělen. Z jeho vrcholu vyrůstá dvouramenný kovaný jetelový kříž s otvory na koncích ramen. Plochu štítu zdobí štukový mariogram. Přístup k výklenku zajišťuje kamenný stupeň v šířce mírně přesahující šíři výklenku. Boční stěny vymezují na nárožích hladké lizeny vycházející z výrazného soklu a ukončené v profilované fabionové podstřešní římse. V ose stěn je zhotoveno slepé obdélné okno segmentově ukončené. Zadní stěna kaple je hladce omítnutá, nezdobená, završená trojúhelníkovým štítem v líci. Kapli kryje sedlová střecha s dvojitě kladenými bobrovkami, tašky kryjí i hranu obloučkového štítu. Interier tvoří obdélný hluboký valeně zaklenutý výklenek. K jeho západní stěně je v celé šíři připojena zděná menza s mírně přesahující krycí deskou. Na desku je umístěn zděný hranolový sokl pro umístění sochy P.Marie. Architektonické prvky a výklenek jsou bílé, stejně jako boky a zadní stěna kaple.

Název objektu:Jaronice – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Dubné
Katastrální území:Jaronice
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis:MARIA
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1908
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav