Území MAS Blanský les - Netolicko

Jankov – návesní kaple

Detailní popis: Návesní kaple sv. Víta v Jankově, s prvky selského baroka. Nápis letopočtu (Léta:Páně:MDCCCLXXXII). Stavba kaple byla zahájena na náklady obce jankovské v roce 1882 podle projektu Petra Postla z Kamenného Újezda. Zednické práce řídil Jan Urban, zedník a domkář z Jankova, truhlářské práce provedli Jan a Josef Žaludovi z Jankova. Práce skončily v roce 1883 výzdobou kaple, položením dlažby Martinem Pokorným ze Slavče (použit kámen z lomu v Hradcích) a zřízením plotu z bílých latí. Prostor kolem kaple byl osázen lípami, darovanými Františkem Sächlem, farářem z Kostelce. 24.června 1883 se, za velké účasti obyvatel Jankova a okolí, konalo svěcení kaple k poctě sv. Víta (na návrh Františka Hály), světce, který měl v okolí silnou tradici, zejména v Habří. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem a představěnou hranolovou zvonicí, orientována k východu. Západní průčelí kaple vymezují pouze odsazená zaoblená nároží a profilovaná římsa oddělující stěnu od hladkého trojúhelníkového štítu. V ose průčelí je představěna hranolová zvonice ukončená oplechovanou poměrně nízkou jehlancovou střechou, ukončenou makovicí a křížem. V ose západního průčelí zvonice je prolomen obdélný portál, osazený dvoukřídlými výplňovými dveřmi. V nadpraží oddělený půlkruhový prosklený světlík rozdělený kruhouvou a dvěma půlkruhovými tabulemi, orámovaný profilovanou římsou, vycházející z krátkých patek téže profilace. Průčelí přechází bez dalšího členění do trojúhelníkového štítu, orámovaného profilovanou římsou, která pokračuje přes zaoblené nároží na boční stěny zvonice jako podstřešní římsa. Rozhraní štítu a průčelí zdobí štukový obdélník s vepsaným letopočtem LÉTA : PÁNĚ : MDCCCLXXXII. Z hrany oplechovaného štítu vyrůstá štukový kříž. Hmotu zvonice nad štítem dělí horizontálně jednoduše profilovaná plochá římsa, dolní, nižší část hladká bez ozdob, v ose stran horní, vyšší části jsou prolomeny valeně zaklenuté prostupy uzavřené dřevěnými žaluziemi a rámované hladkým štukovým klenákem. Zvonici ukončuje fabionová římsa, na níž dosedá krov střechy. Boční, hladce omítnuté stěny prosvětluje valeně zaklenuté okno bez ostění, opatřené hladkým štukovým klenákem vyrůstajícím ze zvýrazněné profilované patky. Mírně se rozevírající špalety jsou osazeny v síle zdiva dvoukřídlým okenním rámem děleným na 4 tabule vyplněné menšími geometrickými tabulkami zalitými do olova, obdobně v zaklenutí, které tvoří kruh a dva půlkruhy s barevnými skly tvaru růžice. Stěny ukončuje profilovaná podstřešní římsa, pokračující i na poněkud zůžený půlkruhový závěr, oddělený od stěn odsazeným zaobleným nárožím. Plocha závěru hladká, v ose je prolomeno valené okno, ve vrcholu proražené do kruhového otvoru osazeného rámem s barevnými skly, ve zbývající ploše slepé, pokryté malbou sv. Jana Křtitele. Zaklenutí okna rámuje profilovaný klenák vyrůstající z krátkých patek téže profilace. Celá hmota kaple vyrůstá z nízkého, hrubou omítkou zvýrazněného soklu. Sedlovou, nad závěrem půlkuželovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Obdélný interier kaple je zaklenut jedním polem křížové klenby vytažené do hřebínku, ukončené malým kruhovým svorníkem s malovaným jetelovým křížem a dosedající na pilastrovou příporu, ukončenou profilovanou hlavicí. Prsa klenby zdobí kruhové medailony s obrazy Bolestné P.Marie, Nejsvětějšího Srdce Páně, Beránka Božího a monstrance s hostií. Medailony doprovází rozvilinová malba s úponky vinné révy a holubicemi. Široký plochý valený vítězný oblouk odděluje loď od apsidy zaklenuté konchou a zdobené pouze malbou dvou šedých holubic nad oltářem. Vítězný oblouk pokrývá pás ornamentální malby tvaru mitry s křížem. Týž motiv zdobí také mírně rozevřené okenní špalety, šikmé parapety bez výzdoby. Valeným portálem bez ostění v západní stěně lodi se vstupuje do plochostropé předsíně-podvěží uzavřené dřevěným stropem. Portál je osazen dvoukřídlými výplňovými a prosklenými dveřmi, světlík prosklen stejným motivem jako zaklenutí oken. Podlahu kryje hrubá kamenná dlažba. Vnější plášť kaple kryje bílý nátěr, architektonické prvky okrové. Interier, včetně klenby, je opatřen výmalbou barvy světlé kávy, architektonické prvky bílé, přípory modře mramorovány, do úrovně oken jsou stěny opatřeny hnědým ornamentálním nátěrem ukončeným pásem elips a lichoběžníků se žlutým křížem.

Název objektu:Jankov – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Jankov
Katastrální území:Jankov
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:6×12 m
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1882
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav