Území MAS Blanský les - Netolicko

Holašovice – návesní kaple

Detailní popis: Návesní kaple se zvoničkou v Holašovicích. Upravena zhruba v polovině 19. století, selské baroko. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k severovýchodu. V ose jižního průčelí je prolomen obdélný půlkruhově zakončený portál bez ostění, vlastní vstupní otvor však tvoří obdélné zděné zárubně uzavřené rovným překladem. Vstupní otvor vyplňují obyčejné prkenné dveře zavěšené na dvou závěsech na vnitřní líci vstupu. Nad zaklenutím vstupního portálu je umístěno malé obdélné okénko s malovaným ostěním, osazené na vnitřní líci prostým dřevěným rámem rozděleným na dvě shodné poloviny a zasklené čirým sklem. Vstupní průčelí přechází bez architektonického členění do hladkého typicky volutového štítu. Střed štítu zdobí malý výklenek se zůženou konchou oddělenou římsičkou. Podobně jako okno zdobí i výklenek malované ostění. Ve vrcholu štítu je prolomen malý kruhový otvor. Celý štít, na hraně krytý taškami, završuje trojramenný kovaný kříž. Nároží průčelí jsou poměrně hluboce zkosená, zapuštěně zaoblená, vycházející z naznačeného soklu. Přízemní část vstupního průčelí i celé kaple obíhá výrazný sokl oddělený od plochy stěn výraznou římsičkou. Hladké boční stěny kaple člení pouze malé obdélné okénko, shodné s okénkem na průčelí, opatřené rovněž malovaným ostěním a dřevěným rámem proskleným čirým sklem. Stěny zakončuje slabě vystupující šikmá podstřešní římsa. Zadní stěna kaple je bez otvorů, opatřená shodnými zkosenými nárožími jako průčelí. Kapli uzavírá sedlová, nad zadní stranou valbová střecha, krytá jednoduše kladenými bobrovkami. Uprostřed střechy se zdvihá lehká zvonička spočívající na 4 hranolových sloupcích spojených ve vrcholu prořezávanou deskou a profilovanou podstřešní římsou. Zvoničku ukončuje oplechovaná jehlancovaná střecha prodloužená malou makovicí. Obdélný interier kaple je zaklenut jedním polem hřebínkové klenby dosedající na širokou profilovanou patku. Hřebínek klenby zdobí malované žluté, zelené a hnědé vavřínové listy propojené ve středové růžici. Průběh čela klenby zvýrazňuje hnědá linka na koncích volutově stočená. Ve východní stěně je umístěn hluboký vejčitý valeně zaklenutý výklenek. Severní stěnu vyplňuje obdélná poměrně mělká oltářní nika, orámovaná štukovým profilovaným ostěním, zdobeným ve středech stran a v horních rozích štukovým motivem vycházejícím z tvaru mušle. Ostění kryje žluto-hnědý nátěr, hnědě konturované mušle jsou modro-zelené. Jako prodloužení olářní niky jsou nad vertikálnímim částmi ostění namalovány na stěně dvě vázy s červenými kyticemi růží. Při poslední opravě kaple byla starší podlaha nahražena novodobou žulovou dlažbou. V levém dolním rohu severní stěny je umístěna žulová nápisová deska s letopočtem 1744. Po levé straně vstupu je do valeného výklenku osazena malá žulová kropenka (výška 15 cm, průměr 15 cm) s vertikálně členěnou výdutí a vyžlabením odděleným okrajem.

Název objektu:Holašovice – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Jankov
Katastrální území:Holašovice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:4 x 3 m
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1744
Mobiliář (existuje-li):4 drobné sádrové plastiky ( P.Maria Lourdská, P.Ma
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:NPÚ – č. 599
Stav památky:Uspokojivý stav