Území MAS Blanský les - Netolicko

Habří – kaplička

Detailní popis: Kaplička Bolestné Panny Marie se nachází na rozcestí k usedlostem „u Cihlářů“ a „u Ludvíků“. Postavit ji nechala Terezie Schoberová jako památku na úmrtí svého muže Aloise. Lidová architektura s barokně-klasicistními prvky. Zděná kaple postavená na mírně obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k jihozápadu. V ose vstupního průčelí je prolomen obdélný valeně zaklenutý portál lemovaný výrazným profilovaným štukovým ostěním se středovým půlválcovým prutem. Zaklenutí portálu je nepatrně zúženo. Ostění portálu vychází z poměrně vysokého odsazeného soklu, který obíhá celou kapli. Zkosená zapuštěně zaoblená nároží lemuje úzká profilovaná lizena obdobná ostění portálu. Průčelí ukončuje široká dvakrát odstupněná profilovaná podstřešní římsa částečně přerušená ostěním portálu. Horní rohy plochy průčelí, vymezené ostěním portálu, vertíkální lizenou a profilem podstřešní římsy zdobí klasicizující kuželka. Průčelí doplňují dveře osazené k vnitřní líci portálu. Dolní polovinu dveří tvoří dvě obdélné reliefně vymezené výplně, horní polovina je prosklena dvěma obdélnými tabulemi. Půlkruhový nadsvětlík zajímavě vyplňují dva kruhové prosklené vzájemně spojené rámy. Prosklená je i zbývající plocha nadsvětlíku. Průčelí kaple přechází do trojúhelníkového štítu po obvodě dvakrát odstupněného, odstupnění zvýrazňuje profilování. Římsa štítu je kryta taškami. Vlastní poměrně hlubokou vpadlinu štítu zdobí ve vrcholu šesticípá hvězda s cípy ve tvaru kosočtverce, ve spodní části letopočet 1862. Boční stěny kaple vymezuje úzká profilovaná lizena na zkosených nárožích a široká podstřešní profilovaná odstupněná římsa. V horní třetině stěny je umístěna štuková šesticípá hvězda s cípy ve tvaru kosočtverce. Zadní nároží kaple jsou shodná s předními tj. zkosená zapuštěně zaoblená. Zadní stěna hladká včetně štítu. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené bobrovky. Interier valeně zaklenutý, na čelní stěně je v celé šíři zděná menza. Stěny hladké, nečleněné. Celá kaple včetně architektonických prvků a interiéru je opatřena bílým nátěrem. Bolestná P.Maria (na čelní stěně jako oltářní obraz), sv.Rodina – barvotiskový podklad v podobě gotické architektury s postavami Ježíše Krista a P.Marie, uprostřed výklenek vyložený růžovou látkou, ve výklenku porcelánové sousoší sv.Rodiny, zakleno, štuk.

Název objektu:Habří – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Habří
Katastrální území:Habří u Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1862
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození