Území MAS Blanský les - Netolicko

Habří – kaplička u Šimanů

Detailní popis: Kaplička modré barvy v intravilánu obce, v místní části zv. Bedlan. Lidová s barokně klasicistními prvky. Kaple pstavena v roce 1866 Vojtěchem Layerem z Ketlu. Zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k severozápadu. V ose hlavního průčelí je prolomen obdélný, valenězaklenutý vstup, uzavřený prostými laťovými dřevěnými vrátky. Zaklenutí vycházející z hladké římsy je rozměrově poněkud širší než vlastní vstup. Vstup lemuje hladké štukové ostění, ve svislé části širší, ukončené v místě římsy klasicizující štukovou kuželkou, z níž vychází užší část kopírující zaklenutí. Ostění i další architektonické členění vstupní stěny vychází z mělce odsazeného soklu, obíhajícího i boční stěny kaple. Zbývající plochu průčelí vymezuje štukový lizenový rám probíhající ve vertikální části, široké jako ostění vstupu, po hraně nároží, v širší horizontální části je součástí podstřešní fabionové římsy. Napojení obou částí rámu je zaoblené, vystupující do plochy průčelí. Stěnu průčelí po stranách zaklenutí vstupu zdobí dvě štukové klasicizující kuželky (shodné jako u ostění vstupu), nad nimiž je rozdělený letopočet 1866. Průčelí přechází fabionovou, na bocích kolmo seříznutou římsou do trojúhelníkového převýšeného štítu s výraznou odstupněnou vpadlinou. Horizontální část římsy štítu je kryta taškami bobrovkami. Plochu štítu vyplňuje štuková monstrance zakončená křížkem (v ostatkové schránce naznačen rovněž kříž), doplněná po stranách dvěma šesticípími hvězdami s kulovitým středem. Převýšenou část štítu kyjí tašky bobrovky, z vrcholu vyrůstá dvouramenný kovaný jetelový kříž (poškozený) s paprsky svatozáře v místech křížení a dvěma palmovými ratolestmi vycházejícími šikmo od paty kříže. Boční stěny vymezuje shodný lizenový rám jako na vstupním průčelí, vycházející ze soklu a ukončený kolmo seříznutou fabionovou římsou. Otvory nejsou prolomeny. Zadní stěna kaple je hladká nezdobená, bez architektonického členění přechází do trojúhelníkového štítu v líci. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené bobrovky. Interier kaple tvoří hluboký valeně zaklenutý výklenek , v přední polovině horizontálně rozdělený římsou, z níž vychází klenba.Zadní polovina výklenku je opatřena další nižší a užší valenou klenbou (šířka klenby je dána šířkou vertikální částí vstupu). Čelo zadní klenby kryje deska s českým nápisem „Orodujte za nás“. Zadní stěna kaple je hladká pro umístění obrazu 14 sv.pomocníků, pod nímž vystupuje zděná menza v celé šíři výklenku s ozdobným zubořezem na přední stěně. Stěny opatřeny bílým nátěrem, sokl černý, architektonické prvky na průčelí a bočních stěnách původně světle zelené. Interier bílý.

Název objektu:Habří – kaplička u Šimanů
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Habří
Katastrální území:Habří u Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1866
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození