Území MAS Blanský les - Netolicko

Habří – kaplička u samoty

Detailní popis: Výklenková kaple Panny Marie před usedlostí zv. u Cihlářů. Pseudobarokní architektonické prvky. Kapli postavil roku 1859 Josef Marek, majitel usedlosti U Cihlářů. Zděná kaple mírně obdélného půdorysu s rovným závěrem, orientována k jihu. V ose severního průčelí je prolomen široký a hluboký valeně zaklenutý vstup, ve spodní čtvrtině zůžený o přesah soklu. Plochu průčelí po stranách vstupu lemují široké zaoblené pilastry vycházející z jednoduchého profilovaného soklíku a ukončené obdobnou hlavicí, která je zároveň součástí jednoduše profilované římsy oddělující stěnu od trojúhelníkového štítu. Pilastry cházejí z výrazného vytaženého soklu, přesahujícího i na boční stěny. Čelní stěnu soklu zvýraznějí dva štukové obdélníky doplněné na sokl při probíhajících úpravách. Trojúhelníkový štít s kolmo seříznutými dolními špicemi vyplňuje dvakrát odstupněná hladká nezdobená vpadlina. Boční hladce omítnuté stěny bez ozdob rámuje ve spodní čtvrtině výše uvedený sokl, pod horním okrajem hladká nezdobená podstřešní římsa. V ose zadní, jižní stěny je umístěna obdélná vpadlina s nepatrnými zbytky nástěné malby, snad s výjevem Křtu Krista. Jižní astěna přechází bez architektonického zvýraznění do trojúhelníkového štítu, v jehož vrcholu je umístěn štukový letopočet 1859. Přetaženou sedlovou střechu kryje nová krytina – esovky a hřebenáče. Na hřebenu nad severním průčelím je umístěn plochý kovaný kříž. Interier kaple vytváří hluboký valeně zaklenutý výklenek v dolní čtvrtině zúžený o přesah soklu. V jižní stěně je vyhlouben další užší a mělčí výklenek valeně zaklenutý pro umístění sochy P.Marie. Vlastní výklenek hladký se zbytky starších barevných vrstev se zvýrazněnou předprsní. V průběhu opravy je celá kaple opatřena bílým nátěrem se zbytky starších prosvítajících barevných vrstev na severním průčelí a ve výklenku.

Název objektu:Habří – kaplička u samoty
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Habří
Katastrální území:Habří u Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1859
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození