Území MAS Blanský les - Netolicko

Dvůr Koroseky – směr Závraty

Detailní popis: kaple sv. Jana Nepomuckého, Působivá barokní stavba, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomená hluboká valeně zaklenutá nika, uzavřená v líci ozdobnou kovanou mříží s motivem květu, vyrůstající prakticky z nízkého soklu, připojeného zaoblenou soklovou římsou. Niku rámují dva široké pilastry na mírně lichoběžníkové patce s římsou, ve vrcholu profilovaná hlavice doplněná na ploše pilastru reliéfním motivem trojúhelníka posetého čtyřmi slzami. Průčelí ukončuje velmi široká profilovaná římsa, nad nikou půlkruhově vyklenutá. Římsu spojují s hlavicemi pilastrů krátké hladké lizeny v šíři pilastrů. Na římsu navazuje stupňovitý štít s volutovým vrcholem, rozdělený římsami na tři části. Spodní část obdélná, rámovaná hladkou lizenou, zaoblenou římsou navazuje střední část s konkávními boky, lemovaná rovněž lizenou, profilovanou římsou se připojuje horní volutová část se seříznutým vrcholem, z něhož vyrůstá ozdobný dvouramenný drátěný jetelový kříž s propojenými rameny. Boční stěny hladké, ukončené profilovanou podstřešní římsou, navazující na vyklenutou římsu průčelí. Shodné členění má i rovná stěna závěru. Valbovou střechu kryjí tašky tvarovky, hrana štítu oplechována. Hluboký, valeně zaklenutý výklenek s rovnou zadní stěnou, boční stěny hladké, nečleněné. Veškeré vější i vnitřní plochy pokrývá jednotný bílý nátěr. Na průčelí, zejména v okolí hlavní římsy prosvítá starší okrový nátěr, na pilastrech je patrná rovněž starší tmavě červená až vínová vrstva.

Název objektu:Dvůr Koroseky – směr Závraty
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Homole
Katastrální území:Homole
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 2 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:polovina 18. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:ÚSKP- 19258/3-552
Stav památky:Uspokojivý stav