Území MAS Blanský les - Netolicko

Dvůr Koroseky – kaplička – rozcestí na Černý Dub

Detailní popis: Kaplička sv.Anny, lidová s prvky selského baroka-klasicismu, Hmotná, archaicky působící stavba, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k jihovýchodu. V ose hlavního průčelí je prolomena hluboká, segmentově zaklenutá nika, osazená novodobým obrazem sv. Anny vyučující Pannu Marii a uzavřená mříží, jejíž pruty jsou završeny trojlistem. Zbývající plocha průčelí je hladká, bez členění. Na průčelí navazuje převýšený trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou profilovanou římsou a vyplněný hlubokou trojúhelníkovou vpadlinou. Nepravidelnými pravoúhlými nárožími se připojují hladké boční stěny, ukončené mírně vysazenou hladkou fabionovou řmsou, pokračující i na hladkou stěnu závěru. Hrana štítu oplechovaná, stejně jako nízká valbová střecha.

Název objektu:Dvůr Koroseky – kaplička – rozcestí na Černý Dub
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Homole
Katastrální území:Homole
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav