Území MAS Blanský les - Netolicko

Dobčice – návesní kaple

Detailní popis: Kaple Nejsvětější Trojice na návsi v Dobčicích. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu se segmentově zvlněným závěrem a hranolovou zvonicí, orientovaná k východu. Původní kaple, rovněž obdélného půdorysu, končila v místech vstupu z předsíně do lodi, kde je zachován i původní portál. Předsíň s vřetenovým schodištěm a zvonicí je novějšího data, snad z konce 19. století (písemné zprávy o přestavbě chybí). V ose západního průčelí je prolomen hrotitý portál bez ostění, rámovaný lizenovým rámem, jehož horizontála je vykrojena podle tvaru hrotitého oblouku. Na vnitřním líci portálu jsou osazeny dvoukřídlé, výplňové dveře. Zbývající plochu průčelí rámuje horizontální lizena přecházející bez přerušení i na boční stěny, kde je uzavřena do lizenového rámu v místě dodatečně přistavěné předsíně. Průčelí ukončuje profilovaná krytá římsa, za níž vyrůstá mohutná hranolová zvonice, z velké většiny hmoty zapuštěná do krovu střechy, prolomená velkými hrotitými prostupy se zkosenými hranami. Prostup na východní stěně je zmenšen o hřeben střechy zasahující do zvonice. Západní stěnu zvonice doplňuje pod prostupem kruhové okno rámované štukovým ostěním. Oplechovaná jehlancová střecha završená makovicí dosedá na hladkou fabionovou římsu. Po stranách zvonice jsou patrné náběhy trojúhelníkového štítu kaple. Boční stěny při západním rohu vymezuje zmíněný lizenový rám přecházející z průčelí, plochu rámu člení obdélné okénko bez ostění, na severní stěně vedoucí na schodiště do zvonice, na jižní stěně slepé. Na lizenový rám navazuje hladce omítnutá stěna původní kaple, prolomená malým obdélným okénkem bez ostění, zdobeném štukovou trojúhelníkovou konkávně prohnutou nadokenní římsou, prostor mezi oknem a římsou vyplňuje štukový květ. Okno je v síle zdiva osazeno dřevěným rámem rozděleným na šest prosklených tabulek, kolmé špalety, šikmý parapet. Vrchol stěny zdobí pás ohraničený na spodní straně jednoduchou římsou a rozdělený třemi obdélnými štukovými kanelovanými hlavicemi. Pás přímo navazuje na profilovanou podstřešní římsu. Odsazeným zaobleným nárožím se připojuje rovný závěr ve středu segmentově zvlněný a prolomený malým oválným okénkem osvětlujícím oltář. Okénko rámuje profilovaná šambrána završená ozdobným klenákem. Závěr ukončuje shodný pás a římsa jako boční stěny. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu, vyrovnávajícího nerovnost terenu, sedlovou, nad závěrem valbovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky. Obdélný interier lodi uzavírá plochý strop napojený na stěny hladkou fabionovou římsou a orámovaný malovaným korunkový ornamentálním pásem. Hladké boční stěny člení hluboké segmentově zaklenuté okenní výklenky s šikmým parapetem, zdobené na špaletě a hraně hnědým ornamentálním pásem. Plochu stěn vymezuje hnědá obvodová linka doplněná pod římsou obloučky. Vlatní stěny pokrývá světle hnědý kobercový ornament, spodní část stěn do úrovně okenního parapetu pokrývá byzantizující kobercový ornament převažující modré barvy tvořený úponky vinné révy a kruhovými terči s beránkem božím. Shodnou ornamentikou je pokryta i vstupní západní stěna prolomená segmentovým dveřním výklenkem, dozděným do obdélného tvaru dvoukřídlých vstupních dveří, tvořených prkennou výplní ve tvaru krokví a kosočtverce uprostřed. Vnější stranu obdélného portálu rámuje profilované ostění s výrazným volutovým klenákem zdobeným kanelováním čabrakou. Východní stěnu kaple, vymezenou rovněž hnědou linkou, vyplňuje uprostřed iluzivní architektura oltáře Nejsvětější Trojice, doplněná po stranách postavami sv. Jana a Pavla. Podlahu kaple kryje šedo-červená glazovaná glažba, pořízená patrně, stejně jako ornamentální výmalba stěn, při pseudogotických úpravách na konci 19. století. Portálem v západní stěně kaple se vstupuje do segmentově zaklenuté předsíně, prolomené hrotitým obloukem vstupních dveří. V severní stěně předsíně je proražen obdélný portál, osazený na vnějším líci prkennými dveřmi, vedoucími na dřevěné vřetenové schodiště na zvonici. Vnější plášť kaple pokrývá tradiční okrový nátěr, architektonické prvky a těleso zvonice bílé. Barevnost vnitřních ploch kaple viz interier, strop a předsíň bílé.

Název objektu:Dobčice – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Záboří
Katastrální území:Lipanovice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:4,5 x 6 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:19. století
Mobiliář (existuje-li):Bolestná Panna Maria, Nejsvětější Srdce Páně, Pann
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav