Území MAS Blanský les - Netolicko

Dehtáře – návesní kaple

Detailní popis: Kaple na návsi v osadě Dehtáře. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientována k západu. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný segmentově ukončený portál bez ostění s rozevírajícími se špaletami. Portál je osazen na vnitřním líci jednokřídlými dřevěnými výplňovými dveřmi. Ve středu stěny po stranách portálu jsou umístěny široké pilastry vyrůstající z jednoduchého soklu a ukončené profilovanou římsou na níž dosedá plochá hlavice rámovaná pod horním okrajem drobným zubořezem a po stranách vyspujícíma „ušima“. Pilastry jsou ukončeny pod profilovanou fabionovou rámující průčelí i boční stěny kaple. Zkosná nároží zdobí zapuštěné zaoblené nárožní pilastry ukončené jednoduchou římsou doplněnou zubořezem. Zkosení nároží rovněž nedosahuje fabionové římsy a je ukončeno v úrovni hlavice pilastru na průčelí. Z kryté římsy vystupuje nad východní průčelí půloválný štít lemovaný obvodovým zubořezem, na hraně krytý taškami bobrovkami. V ose štítu je prolomen mělký segmentově zakončený výklenek, v něm´ž je umístěn obraz sv. Floriana (nový z roku 1992). Plochu mezi zaklenutím výklenku a zubořezem zdobí štukový 8-cípý květ či hvězda s kulovitým středem. Štít završuje v líci hranolová zvonice prolomená 4 obdélnými valeně zaklenutými prostupy k zavěšení zvonu Zvon vyrobila v roce 1944 firma Perner v Č.Budějovicích ze zinkové slitiny. Východní stěnu zvonice vymezuje hladký lizenový rám s vystupující zaoblenými rohy. Plochu východní stěny zdobí štuková 6-cípá hvězda umístěná pod prostupem. Ostatní stěny zvonice jsou hladce omítnuté ukončené plochou římsou, na níž navazuje nízká oplechovaná jehlancová střecha ukončená jednoduchým křížem. Boční hladce omítnuté stěny rámuje lizena při zadním nároží, v ose stěny je prolomeno obdélné valeně zaklenuté okno bez ostění s kolmými špaletami. Zadní stěnu kaple rámuje lizenový rám s vystupujícími zaoblenými horními rohy, horizontální část rámu zdobí drobný zubořez, který odděluje trojúhelníkový štít rámovaný rovněž zubořezovanou lizenou s vystupujícícmi zaoblenými rohy. Střed štítu zdobí kruhové slepé okno s výrazným štukovým profilovaným ostěním, v jehož středu je umístěna 6-cípá hvězda s kulovitým středem. Nad oknem je obdobná 8-cípá hvězda či květ. Celá hmota kaple vyrůstá z rozšířeného hladkého soklu. Sedlovou střechu kryjí dvojitě položené tašky bobrovky. Obdélný interier kaple je zaklenut pruskou klenbou, ohraničenou malovanou linkoui s motivy lilií. Ve středu klenby je umístěn štukový 8-listý květ s železným kruhem a kruhový otvor. Rohy klenby zdobí malované jetelové kříže obklopené dvěma ratolestmi. Zdi interieru jsou hladce omítnuté na bočních a vstupní stěně zdobené pod úrovní oken ornamentálním válečkem. Při východní stěně stojí zděná menza s výrazně konkávními boky a širší základnou. Okna jsou prolomena v ose jižní a severní zdi, hluboké rozšiřující se ostění a šikmý parapet. Uprostřed síly zdiva je osazen dřevěný dělený rám okna s půlkruhovým nadsvětlíkem. Okno původně vyplňovaly barevné okenní tabule, částečně dochované pouze v jižním okně. Vnější obvod špalet zdobí hnědá ornamentální linka. Podlahu kryje glazovaná dlažba s motivy černých, šedých a bílých prostorově uspořádaných krychlí. Plášť kaple je opatřen světle okrovým nátěrem, architektonické prvky a stěny zvonice (kromě východní) bílé. Interier rovněž bílý s výzdobou viz architektura. Sokl šedý. Původní vybavení kaple n e d o ch o v á n o. Vzhledem k podobě menzy byla kaple původně zasvěcena jinému světci (sv. Jan Nepomucký, sv. Florian ?).

Název objektu:Dehtáře – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Žabovřesky
Katastrální území:Dehtáře u Čes. Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:3 x 5 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:kolem poloviny 19. století
Mobiliář (existuje-li):Nejsvětější Trojice, Panna Maria, Ježíš Kristus, K
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození,bude opravena v roce 2011