Území MAS Blanský les - Netolicko

Březí – kaplička

Detailní popis: přibližně na polovině cesty z Kamenného Újezda do Březí, lidová s barokně klasicistními prvky, Prostá zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomen hluboký, segmentově zaklenutý výklenek, uzavřený dřevěným rámem a novodobou mříží. Výklenek rámují široké hladké lizeny, přerušené v horní třetině prostou deskovou římsou a vytvářející kolem výklenku mělkou vpadlinu. Lizeny jsou ukončeny v hrubé nekryté fabionové římse, oddělující hladký trojúhelníkový štít. Římsa přecház na jinak hladké boční stěny jako římsa podstřešní. Zadní stěna hladká, přechází bez členění do trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá z vysokého soklu odděleného hrubou obdélnou soklovou římsou. Sedlovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky. Péči o kapli převzala rodina Zátkova z Březí, s níž patrně souvisí i její vznik. Segmentově zaklenutá nika s hladce omítnutými stěnami bez další výzdoby. Veškeré vnější plochy kryje bílý nátěr, stěny výklenku sytě modré. Vybavení výklenku n e d o ch o v á n o . Dle písemných pramenů stávala v 60. letech 20. století v kapličce socha Panny Marie.

Název objektu:Březí – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Kamenný Újezd
Katastrální území:Kamenný Újezd
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav