Území MAS Blanský les - Netolicko

Břehov – návesní kaple

Název objektu:Břehov – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Břehov
Katastrální území:Břehov
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1861
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav

Detailní popis: Návesní kaple sv. Josefa. Kaple byla založena na popud břehovského sedláka Josefa Soukupa a vystavěna v roce 1861. Dokončenou kapli vysvětil 9.6. 1862 farář Václav Matýsek z Hluboké. Pobožnost vykonával v kapli většinou farář z Pištína, který zde i oddával. Do zvonice byl zavěšen zvonek přenesený z dřevěné zvonice, která stála na místě kaple. V roce 1877 však zvon pukl a musel být nahrazen novým. Povinnost zvonit nesl obecní kovář. V roce 1891 došlo k jediné výrazné úpravě kaple, při které byla původní klenba nahrazena rovným dřevěným omítaným stropem s nástropní malbou provedenou malířem z Č.Budějovic (jméno nedochováno). Ve stejném roce nahradil původní dřevěný plot kolem kaple plot železný vyrobený firmou Bukovanský a spol. z Č.Budějovic. Poslední oprava kaple proběhla v letech 1992 – 1993, kdy byla nákladem Obecního úřadu v Břehově, za přispění OÚ v Č.Budějovicích, provedena kompletní oprava exterieru i interieru. Zařízení opraveno a restaurováno z obecní sbírky. Zděná kaple postavená na půdorysu obdélníka s trojbokým závěrem, orientovaná k severu. V ose vstupního jižního průčelí je prolomen obdélný valeně zaklenutý portál lemovaný profilovaným štukovým ostěním s výrazným vyžlabením a širším rustikovaným klenákem. Na vnitřním líci jsou do portálu osazeny dřevěné výplňové dveře (v horních výplních motiv kříže) s plným půlkruhovým nadsvětlíkem. Rustikové lizeny na pravoúhlých nárožích vymezují plochu průčelí, které bez architektonického členění přechází do trojúhelníkového štítu. Obvod štítu rámuje rustikový obloučkový vlys navazující na lizeny. Jednotlivé oblouky vlysu rámují profilovaná „ostění“ vyrůstající z jehlancové konzoly. Plochu štítu zdobí hluboce do zdiva zapuštěný kříž s půlkruhovými konci ramen. Štít završuje v líci hranolová zvonice pokrytá na všech stranách pásovou rustikou, rozdělené ve spodní třetiněprofilovanou oplechovanou římsou. Jižní a severní stěna zvonice je prolomena valeně zaklenutým prostupem pro umístění zvonu. Pultovou střechu zvonice, sešikmenou směrem ke střeše lodi, završuje hranolový sokl, z něhož vyrůstá železný drátěný kříž. Boční stěny kaple vymezují na nárožích rustikové lizeny a velmi široký obloučkový vlys zakončený profilovanou podstřešní římsou. Ve středu stěny jsou prolomena dvě sdružená okna s obdobným ostěním jako portál a spojenými rustikovými klenáky. Stěny trojbokého závěru vymezují shodné lizeny a obloučkový vlys, plochy stěn jsou bez otvorů. Kapli obíhá zvýrazněný hladký sokl. Kaplí završuje sedlová, nad závěrem trojboce valbová střecha krytá dvojitě kladenými bobrovkami. Z vrcholu valby vyrůstá kovaný kříž s otevřenými kosočtvercovými konci ramen a paprsky svatozáře mezi rameny. Obdélnou loď kaple uzavírá plochý dřevěný omítaný strop, vymezený obvodovým štukovým zrcadlem a kruhovým zrcadlem uprostřed, imitujícím románské ostění s bobulemi. Ve středu kruhového zrcadla je namalován jetelový kříž na žlutém pozadí, z vnějšího obvodu vyrůstají zvlněné paprsky, mezi nimiž jsou umístěna ramena kříže tvořená kyticemi růží, lilií a vinnými hrozny secesního charakteru.V ose stěn je umístěna půlkruhově ukončená špaleta, do níž jsou umístěna dvě okna (na vnější straně fasády ztvárněna jako sdružená) osazená dřevěným rámem rozděleným příčkami na 6 obdélných polí a půlkruhový nadsvětlík. Špaletu oken rámují profilované polosloupy (snad vycházející z principu přípory) ukončené pod stropem 6-hrannou konzolou pro umístění sochy. Jižní stěna prolomená portálem je hladce omítnutá, nad portálem římsky letopočet stavby kaple – MDCCCLXI. Stlačený segmentově zakončený vítězný oblouk zvýrazňuje profilované žebro, lemující celý vítězný oblouk. Závěr kaple je ztvárněn jako apsida zaklenutá konchou, rozdělenou 2 profilovanými žebry na 3 trojúhelníkové výseče. Žebra pokračují jako přípory a dělí celou plochu apsidy. Apsidu odděluje od lodi nízký stupeň. Celý interier kaple lemuje hladký sokl. Podlahu lodi kryje glazovaná dlažba s dekorem šedo-bílo-černé prostorové krychle, v presbytáři dlažba s černým šestiúhelníkem do něhož je vepsána bílá 8-cípá hvězda.Plášť kaple pokrývá růžový nátěr, architektonické prvky a zvonice bílé, sokl kávově hnědý. Interier okrový, architektonické prvky a okenní špalety bílé, sokl kávově hnědý.