Území MAS Blanský les - Netolicko

Branišov – kaplička – Hluchá Bašta

Název objektu:Branišov – kaplička – Hluchá Bašta
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Branišov
Katastrální území:Branišov u Dubného
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:3m x 4m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. třetina 20. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav

Detailní popis: 14 sv. pomocníků, Kaple byla postavena někdy na počátku 20. století rodinou Navarů (majitelé statku čp.20) jako díkůvzdání za uzdravení sestry manželky Františka Navary. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen vysoký, půlkruhově ukončený portál s profilovanou hranou, přístupný kamenným stupněm. Portál obklopuje velký architektonický, segmentově ukončený rám, v ploše pokrytý pásovou rustikou, uzavřený na vnitřním líci jednoduchými plaňkovými dveřmi. Rám ukončuje taškami krytá profilovaná římsa. Zbývající plocha průčelí hladká nezdobená, přechází bez členění do trojúhelníkového štítu, rámovaného výrazně několikrát profilovanou římsou. Střed štítu vyplňuje prostý štukový kříž, vyrůstající z římsy rámu portálu. Boční stěny vymezuje hladký lizenový rám, tvořící v ploše stěny poměrně hlubokou vpadlinu. V ose stěny je prolomeno půlkruhově zaklenuté okno bez ostění s kolmými špaletami a šikmým parapetem osazené na vnitřním líci dřevěným okenním rámem děleným příčkami na prosklené tabule. Stěnu ukončuje profilovaná podstřešní římsa. Rovná stěna závěru je hladká, bez členění přechází do trojúhelníkového štítu rámovaného jednoduchou římsou, v ose štítu je prolomena malá, půlkruhově ukončená nika, zdobená hladkým pásovým ostěním, osazená dříve sochou Panny Marie. Celá hmota kaple vyrůstá z kamenného soklu (pravidelné kamenné zdivo), sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Obdélná loď kaple je zaklenuta hladkou valenou klenbou, dosedající na výraznou, profilovanou římsu, obíhající celý prostor kaple. V čele klenby, nad římsou na západní stěně lodi je prolomena mělká, půlkruhově zaklenutá nika, osazená obrazem sv. Jana Nepomuckého. Plochu klenby pokrývá světle modrý nátěr, posetý zlatými hvězdami. Boční stěny prosvětlují mělké půlkruhově ukončené okenní výklenky, ve východní stěně je prolomen valený dveřní výklenek. V závěru kaple je umístěn na zděné menze oltář 14 sv. pomocníků, stěny pokrývá kobercový dekor, čelo klenby okrové. Podlahu kryje patrně původní červeno – černá glazovaná podlaha. Veškeré vnější plochy kaple pokrývá bílý nátěr, sokl ponechán v přirozené barvě kamene. Interier – Panna Maria s Ježíškem, Bolestná Panna Maria, Kristus na hoře Olivetské, Panna Maria Lourdská, sv. Jan Nepomucký, sv. Florian.