Území MAS Blanský les - Netolicko

Babice – návesní kaple s křížem

Název objektu:Babice – návesní kaple s křížem
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Babice
Katastrální území:Babice u Netolic
Parcelní číslo: 
Souřadnice GPS – North:49°1’29.048
Souřadnice GPS – East:14°14’15.348
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:3m x 4m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci

Detailní popis: Zděná architektura postavená na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaná k východu. V ose vstupního západního průčelí je prolomen úzký segmentový vstup rámovaný hladkou šambránou. Jinak hladké průčelí ukončuje vysoká profilovaná korunní římsa krytá taškami. Zpoza římsy vyrůstá lichoběžníkový štít rámovaný profilovanou římsou. V ose štítu je prolomena oválná nika s rozestupující se špaletou, vyplněná plechovou deskou. Z vrcholu štítu vyrůstá ploše obdélná zvonice otevřená valeným prostupem, rámovaným úzkou malovanou šambránou. Východní a západní stěnu zvonice ukončuje nízký trojúhelníkový štít. Boční stěny hladké, nečleněné. Sedlovou střechu kryjí tašky bobrovky. Boční stěny hladké, otevřené obdélným segmentovým oknem s úzkou hladkou šambránou, kolmé špalety i parapet. Stěnu ukončuje profilovaná podstřešní římsa, obíhající i stěny závěru. Závěr trojboký, na každé stěně kruhové okno s hladkou štukovou šambránou. Sedlovou, nad závěrem valbovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Kaple stojí na nízkém hladce omítaném soklu. Interiér kaple obdélný, plochostropý, trojboký závěr. Jednotlivé stěny kaple vymezuje úzký malovaný rám. Strop hladký nezdobený. Boční stěny prosvětluje segmentový okenní výklenek s rozestupujícími se špaletami a šikmým parapetem. V síle zdiva je osazen dřevěný dělený rám prosklený čirým sklem. Na vstupní stěně segmentový vstup s rozestupujícími se špaletami, dvoukřídlé výplňové dveře, lichoběžníkové zaklenutí prosklené čirýrm sklem. Stěny závěru člení malé obdélné segmentové okenní výklenky s rozestupující se špaletou a kolmým parapetem, v síle zdiva je proražen kruhový okenní otvor osazený dřevěným rámem, proskleným barevnými skly, vytvářejícími tvar kříže. Na podlaze cihlová dlažba. Zasvěcena Janu Křtiteli, barva žlutá , šedé římsy, sokl hnědý, ve zvoničce zvon, mobiliář nepřístupný. U vchodu kamenný kříž nedatovaný. Rekonstrukce v roce 1998