Otmanka - kaplička

Název objektu: Otmanka - kaplička
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Kamenný Újezd
Katastrální území: Otmanka
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry: 1 m x 0,5 m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1875
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: sv. Jana Nepomuckého, lidová s klasicizujícími prvky, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu. Hladký, poměrně vysoký sokl odděluje od korpusu široká soklová římsa s vyžlabením. Korpus kaple téměř krychlový, v ose východní stěny prolomený otevřeným, hlubokým, valeně zaklenutým výklenkem s hladkými stěnami. Ve vrcholu průčelí, v úrovni zaklenutí, je rytý letopočet 1875. Korpus ukončuje římsa shodné profilace jako soklová římsa, na ní dosedá nízký trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou fabionovou římsou, vytvářející v ploše štítu středovou vpadlinu. Osu vpadliny zdobí mělký reliéfní dvouramenný kříž. Boční stěny hladké, rozdělené pouze zmíněnou soklovou a podstřešní římsou, zadní stěna zcela hladká, bez členění přechází do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky.