Krasejovka - návesní kaple

Název objektu: Krasejovka - návesní kaple
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Kamenný Újezd
Katastrální území: Krasejovka
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry: 3m x 2,5m
Konstrukce: zdivo
Nápis: Žehnej Bůh svobodnému národu
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1920
Mobiliář (existuje-li): oltář Nejsvětějšího Srdce Páně, socha - Panna Mari
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, lidová s reminiscencemi selského baroka, Kaple byla postavena v roce 1920 jako památník vojáků z Krasejovky padlých v I. světové válce a jako schránka pro zvon, který sejmul za války ze zámecké věže v Římově farář Paulus, aby jej uchránil od rekvizice. U kaple byly vysázeny dvě lípy, pod jednou z nich je údajně uložena schránka se zakládací listinou kaple podepsanou všemi občany Krasejovky. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem a malou zvoničkou, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen půlkruhově ukončený portál s hladkým štukovým ostěním, rustikovaný klenák vyrůstá z jednoduché obdélné patky, lichoběžníkový hlavní klenák. Portál je osazen dvoukřídlými výplňovými dveřmi, světlík dělí sedm paprsčitých příček prosklených barevným sklem. Plochu průčelí rámují hladké nárožní lizeny ukončené v profilované oblounové římse, kryté taškami. Zpoza římsy vyrůstá lichoběžníkový volutový štít s trojúhelníkovým nástavcem. Dolní volutovou část rámuje hladká obvodová lizena, v ploše štítu je umístěn černý nápis "Žehnej Bůh svobodnému národu". Profilovaná římsa odděluje širší trojúhelníkový nástavec rámovaný obvodovou profilovanou římsou, vytvářející v ploše štítu vpadlinu, opatřenou černým letopočtem 1920 (dle písemných pramenů však kaple vznikla až v roce 1922). Hranu celého štátu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Boční stěny jsou hladké, vymezené nárožními hladkými lizenami, v ose stěn je prolomeno úzké, půlkruhově ukončené okno s ostěním viz portál, šikmým parapetem a hladkou obdélnou podokenní římsou. Okenní výklenek je osazen dřevěným rámem děleným na šest prosklených tabulí, v zaklenutí pět paprsčitých příček prosklených barevnými skly. Stěnu ukončuje podstřešní římsa shodné profilace jakou má římsa na průčelí. Zadní stěna kaple je hladká bez výzdoby a otvorů, rámovaná pouze nárožními lizenami a ukončená shodnou podstřešní římsou. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu, vyrovnávajícího nerovnost terenu. Valbovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky, ze středu hřebene vyrůstá nízká čtyřhranná sloupová zvonička s otevřenými stranami, ukončená oplechovanou stříškou, v dolní části jehlancovou, v horní cibulovou, prodlouženou malou makovicí a plochým křížem. V lucerně zvoničky je zavěšen původní zvonek, v době II. světové války zabavený Němci, posléze však vrácený. Obdélný interier je zaklenut stlačenou segmentovou klenbou. Stěny kaple jsou hladce omítnuté, nečleněné, pouze boční stěny prosvětluje půlkruhový okenní výklenek s kolmými špaletami a šikmým parapetem. Cihlová podlaha.