Krasejovka - kaplička

Název objektu: Krasejovka - kaplička
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Kamenný Újezd
Katastrální území: Krasejovka
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 1,5 m x 1 m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: kaple sv. Jana Nepomuckého, lidová s barokně klasicistními prvky, Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen obdélný výklenek , zaklenutý stlačenou valenou klenbou, uzavřený dřevěnou mřížkou s vertikálními příčkami. Plochu průčelí mezi výklenkem a pravoúhlým nárožím zdobí hladké pilastry, ukončené v úrovni zaklenutí výklenku profilovanou hlavicí s přesahující fabionovou krycí deskou. Průčelí ukončuje profilovaná fabionová římsa, na níž dosedá převýšený trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou římsou stejné profilace, vytvářející v ploše štítu hladkou vpadlinu. Hranu štítu kryjí prejzy. Římsa pokračuje jako podtřešní i na bočních stěnách, které jsou jinak hladké bez výzdoby a členění, ukončené však nad římsou malým nepravidelně lichoběžníkovým nástavcem, tvořícím boční stěnu pultové střechy kryté jednoduše kladenými taškami bobrovkami. Zadní stěna hladká, ukončená bez římsy. Hmota kaple vyrůstá z vysokého soklu odděleného výraznou soklovou římsou, na čelní stěně zvýrazněného obdélnou vpadlinou pod výklenkem.