Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je rehabilitovat drobnou sakrální architekturu v jihočeském pohraničí a zachovat její autentičnost ve vazbě na cestovní ruch.

 

Neusilujeme o jednorázovou a řemeslně perfektní opravu sakrálních staveb, ale o znovu nalezení jejich fyzického i duchovního majitele, znovunastolení vztahu s místními obyvateli a obnovu genia loci.

 

Jen tak je možné dosáhnout udržitelnou péči o drobnou sakrální architekturu v krajině bez potřeby soustavného přísunu finančních prostředků z vnějších zdrojů.

 

 

Tohoto cíle chceme dosáhnout naplněním těchto specifických cílů:

  • Přivlastněním sakrálních objektů

  • Budováním a rozvíjením vztahu k nim

  • Jejich obnovou v duchu lidové architektury

  • Začleněním sakr. památek a dění kolem nich do nabídky pro rozvoj cestovního ruchu regionu