Habří - kaplička u samoty

Název objektu: Habří - kaplička u samoty
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Habří
Katastrální území: Habří u Lipí
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: r. 1859
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Výklenková kaple Panny Marie před usedlostí zv. u Cihlářů. Pseudobarokní architektonické prvky. Kapli postavil roku 1859 Josef Marek, majitel usedlosti U Cihlářů. Zděná kaple mírně obdélného půdorysu s rovným závěrem, orientována k jihu. V ose severního průčelí je prolomen široký a hluboký valeně zaklenutý vstup, ve spodní čtvrtině zůžený o přesah soklu. Plochu průčelí po stranách vstupu lemují široké zaoblené pilastry vycházející z jednoduchého profilovaného soklíku a ukončené obdobnou hlavicí, která je zároveň součástí jednoduše profilované římsy oddělující stěnu od trojúhelníkového štítu. Pilastry cházejí z výrazného vytaženého soklu, přesahujícího i na boční stěny. Čelní stěnu soklu zvýraznějí dva štukové obdélníky doplněné na sokl při probíhajících úpravách. Trojúhelníkový štít s kolmo seříznutými dolními špicemi vyplňuje dvakrát odstupněná hladká nezdobená vpadlina. Boční hladce omítnuté stěny bez ozdob rámuje ve spodní čtvrtině výše uvedený sokl, pod horním okrajem hladká nezdobená podstřešní římsa. V ose zadní, jižní stěny je umístěna obdélná vpadlina s nepatrnými zbytky nástěné malby, snad s výjevem Křtu Krista. Jižní astěna přechází bez architektonického zvýraznění do trojúhelníkového štítu, v jehož vrcholu je umístěn štukový letopočet 1859. Přetaženou sedlovou střechu kryje nová krytina - esovky a hřebenáče. Na hřebenu nad severním průčelím je umístěn plochý kovaný kříž. Interier kaple vytváří hluboký valeně zaklenutý výklenek v dolní čtvrtině zúžený o přesah soklu. V jižní stěně je vyhlouben další užší a mělčí výklenek valeně zaklenutý pro umístění sochy P.Marie. Vlastní výklenek hladký se zbytky starších barevných vrstev se zvýrazněnou předprsní. V průběhu opravy je celá kaple opatřena bílým nátěrem se zbytky starších prosvítajících barevných vrstev na severním průčelí a ve výklenku.