Dvůr Koroseky - směr Závraty

Název objektu: Dvůr Koroseky - směr Závraty
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Homole
Katastrální území: Homole
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 1,5 m x 2 m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: polovina 18. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: ÚSKP- 19258/3-552
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: kaple sv. Jana Nepomuckého, Působivá barokní stavba, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomená hluboká valeně zaklenutá nika, uzavřená v líci ozdobnou kovanou mříží s motivem květu, vyrůstající prakticky z nízkého soklu, připojeného zaoblenou soklovou římsou. Niku rámují dva široké pilastry na mírně lichoběžníkové patce s římsou, ve vrcholu profilovaná hlavice doplněná na ploše pilastru reliéfním motivem trojúhelníka posetého čtyřmi slzami. Průčelí ukončuje velmi široká profilovaná římsa, nad nikou půlkruhově vyklenutá. Římsu spojují s hlavicemi pilastrů krátké hladké lizeny v šíři pilastrů. Na římsu navazuje stupňovitý štít s volutovým vrcholem, rozdělený římsami na tři části. Spodní část obdélná, rámovaná hladkou lizenou, zaoblenou římsou navazuje střední část s konkávními boky, lemovaná rovněž lizenou, profilovanou římsou se připojuje horní volutová část se seříznutým vrcholem, z něhož vyrůstá ozdobný dvouramenný drátěný jetelový kříž s propojenými rameny. Boční stěny hladké, ukončené profilovanou podstřešní římsou, navazující na vyklenutou římsu průčelí. Shodné členění má i rovná stěna závěru. Valbovou střechu kryjí tašky tvarovky, hrana štítu oplechována. Hluboký, valeně zaklenutý výklenek s rovnou zadní stěnou, boční stěny hladké, nečleněné. Veškeré vější i vnitřní plochy pokrývá jednotný bílý nátěr. Na průčelí, zejména v okolí hlavní římsy prosvítá starší okrový nátěr, na pilastrech je patrná rovněž starší tmavě červená až vínová vrstva.